Բնության մեջ հանդիպող հավասարաչափ և անհավասարաչափ մեխանիկական շարժումներ

Բնության մեջ հանդիպում են մեխանիկական հավասարաչափ ևանհավասարաչափ շարժումներ :Հավասարաչափ է կոչվում այն շարժումը որը հավասարաչափ շարժման ժամանակ հավասարժամանակահատվածներում մարմնի անցածճանապահահատվածները հավասար են:Օրինակ `հավասրաչափէ մեքենաների ուժգնությունը ,երբ ճանապարհահատվածը ևժամանակահատվածը նույն է ,վազելը , քայլելը ,սրտիաշխատանքը և այլն :Իսկ անհավասարաչափ կարող է լինելամենինչ ` գրել , մաքրել ,դիտել ,նստել և այլն … :