Բնության մեջ հանդիպող հավասարաչափ և անհավասարաչափ մեխանիկական շարժումներ

Բնության մեջ հանդիպում են մեխանիկական հավասարաչափ ևանհավասարաչափ շարժումներ :Հավասարաչափ է կոչվում այն շարժումը որը հավասարաչափ շարժման ժամանակ հավասարժամանակահատվածներում մարմնի անցածճանապահահատվածները հավասար են:Օրինակ `հավասրաչափէ մեքենաների ուժգնությունը ,երբ ճանապարհահատվածը ևժամանակահատվածը նույն է ,վազելը , քայլելը ,սրտիաշխատանքը և այլն :Իսկ անհավասարաչափ կարող է լինելամենինչ ` գրել , մաքրել ,դիտել ,նստել և այլն … : 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s