My favourite film


My favourite film 

I like many films : Pirates of the Caribbean ,Home alone or Cinderella .But my favourite film is The Martian .That film is about one human  (his name is Mark ) who stay in Mars alone ,600 or 605 sol  .In the begging of this film Mark and his equipage has expedition on the Mars .But in the Mars come on big disaster ,and Mark have  wound .His equipage  fly to earth whiteout him ,because they think that he die .Mark in Mars  cultivate potato ,to have something to eat .When Nasa found Mark ,Nasa want to send some food for Mark ,but spaceship fire .So Nasa say to Mark’s equipage that Mark is alive and they must  to bring him to the Earth .So Mark’s equipage save  Mark and they come to the Earth. This film is very interesting ,fantastic . I proffer that everybody watch this film

See film here (anglish)

See film here (russian)

Обазначание моего имени 

Обозначение моего имени 

Меня зовут Астхик .Меня назвали в честь звёзд и в честь армянской богини Астхик .Она была богиней красоты ,воды и любви .В честь богини Астхик создан был праздник Вардавар .На армянском Астхик означает  звёздочка  .Ещё есть цветок по имени Астхик ,на русском Звездчатка. В древнем армянском календаре каждый седьмой день  был днём богини Астхика .Ещё есть деревня в Западной Армении которое называлось Астхик .Вот что я могу рассказать о моём имени. . 

Text’s questions 26-32

Text 26 questions 

What did the lady see at the beginning of the story ?

She see a mouse .
Where did she see it ?

She see it in her kitchen floor .
Why did she run out of her house ?

Because she very afraid.
Where did she go ?

 She go out of her house ,she go to the bus .
What did she do when she got there ?

She bought mouse-trap.
Who spoke to here there ?

With she spoke shopkeeper .
What did he say to her ?

 He say that she must put some cheese in mouse-trap ,and then mouse will enter her trap.
What did the lady do often ?

She come home .
Where did she look ?

She look in cupboard .
What was she looking for ?

She was looking for cheese .
 Did she find it ?

No
Why didn’t she go to the shops ?

Because was late .
What did she do then ?

Then she cut picture of cheese .
What happened next morning ?

Next morning she saw mouse picture in the mouse-trap .

Text 27 questions 

What happened when Nasredin’s first wife died ?

He married again .
What was his second wife like ?

She was very young than Nasredin and she was very strong..
What did he and his new wife often do ?

They often quarrelled .
What did Nasredin do one night ?

He come late .
What did his wife say ?

She say :I cooked this dinner 2 hours ago .It is  quite spoiled now .

 

How did she feel ?

She was angry.
What did she do ?

She gave him (Nasredin ) push and he fell down stairs .

What happened then ?

Then Nasredin’s neighbour listen that  noise .
Why was she able to push him over ?

Because he come late and dinner is spoiled .
Who was listening ?

Nasredin’s neighbour listen .
Why was she listening ?

Because she was always eager to know what happened  in every body house .
 What did she do ?

She come to his front door and knocked.
 When did she do this ?

???
What did she say ?

She say :-What happened ?
What did Nasredin answer ?

He answer :-My coat fell down the stairs .
 What did the woman say then ?

Woman say :-How can coat made big noise ?
What was Nasredin answer ?

He answer :-Of course it would ,if I was inside of it.
Text 28 questions

What happend one evening ?

Nassredin’s neighbour gave party .
What did the man forget to do ?

He forget to invaited Nassredin .
What did Nassredin do at first ?

He took paper and make latter .
What did he do then ?

Then hi went to his neighbour house and give that letter to servant .
What did he say ?

He say :I have a very important letter for the host .
Whom did he say this to ?

He say that to servant .
What did the servants do ?

He took Nasredin to big room .
What was everybodey doing ?

Everybody was eating .
What did Nasresin do ?

He give that letter to his reach neighbour . 
What did Nassredin do then ?

He fell his month with food . 
What did the host do ?

Host looked at the  envelope .
What was there on the envelope ?

There was nothing .
What did the host say Nassredin ?

He say :Are you sure that this letter is from me ,because here is not address .
  What did Nassredin answer ?

He answer :Yes , there was nothing on it ,because that letter was making in a hurry .
Text 29 questions
What happened one evening in this story .

In this story was a big dance party .
Where was it ?

It was in the hotel .
How old was man in the story ?

He like 40 years .
What did he  think ?

He think that if one lady see him ,she will fell down with love to him .
Whom did he see ?

He see one pretty young lady.
When did he see her ?

He see her at the beginning of dances .
Where was she when he see her ?

She standing at the edge of the dance-floor .
Who was with her ?

With her was one older lady .
What did the man do ?

He invite her to dance.
What did the girl do ?

She accepted .
Why did she do this ?

Because she like to dance .
What sort of a dancer was the man .

He was good dancer .
How did the girl know this ?

She see how that man dance .
What did the man do near of the end of this story ?

He led her into the garden .
When he do this ?

When they have serval dances together .
What did he say to the girl ?

He say :Do you tell to your mother all that you do ?
What answer girl ?

No ,I will not to retell  that all to my mother ,but my husband always want to know .

Text 30 questions

He asked to seller t did John like ?

He like wear his hair very long.
What did some of his  friends think .

He think that he like girl in that hair .
Why did never makes jokes about it ?

Because John was very strong human .
How often did John go to the barber’s ?

Twice a month .
Why did he go there?

Because his barber must cut and wash his hair .
What did the barber say to him one day ?

He say that  why  you won’t that I cut all your hair, nobody will not recognize that.
Did John answer at once ?

Yes
What did he say ?

He say that maybe is barber is right ,but I know that nobody will not recognize  that what you will to do with my hairs .
Text 31 questions 

What happens on Saturday mornings in this story ?

In our cinema show films for children .
What happened one  Saturday morning ?

One man took his grandchild’s to the cinema.
What was there at the door ?

There was a list of tickets and prices .
What could the old man not see .

He don’t see tickets and prices for adults in Saturday .
What he could see ?

 He could see tickets and prices of films for children .
What did he do then ?

He asked to the seller did have they tickets for adults ?
What did the lady answer ?

She say no .
Why did adults go in free ?

Because one adult who  have brave go to that film to see he can go to saw that film free.

Text 32 questions 

What kind of animal is this story about ?

This story is about one small talking dog .
Why was it a big success ?

Because it was it come to our theatre .
 What it did do there ?

It told jokes ,sang songs and do something funny .
Where did it do these things ?

It do that in the stage .
What happened then ?

There come one dog and took him .
When did it happen ?

It happen when it sang song .
What did the small dog do ?

It was tired to go away .
What did the bigger dog do ?

It disappearing with small dog behind  curtains .
What did the small dog say ?

It say :Sorry everybody .
Who was the bigger dog ?

It was small talking dog’s mother .
Why did she carry the smaller dog  away  ?

Because it want that small dog be doctor ,not actor .

Նախագիծ ,,Ջաննի Ռոդարիի ,, 

Այսօր մեր դասարանի սովորողներից մի քանիսը ներկայացրեցին Ջաննի Ռոդարիի ,,Շոկոլադե ճանապարհը ,, :Նրանք շատ հետաքրքիր այն ներկայացրեցին :Վահեն ,Ղ.Դավիթը և Հայկը եղան երեք եղբայրները ,Սերգեյը հեղինակը ,իսկ Հրաչը ,Հ.Դավիթը և Շ.Դավիթը եղան սայլակը : Երեք եղբայրները գնում էին ճանապարհով և նրանք տեսան որ այն անսովոր ճանապարհ է ,հետո մեծ եղբայրը ասաց.

-Սա ասֆալտ չէ .

Միջնեկը ասաց.

-Սա փայտ չէ .

Փոքրը համտեսեց և ասաց .

-Սա շոկոլադե ճանապարհ է .

Նրանք կերանամբողջ ճանապարհը և տեսան վաֆլե սայլակ և կերան այն հետո նրանք վախեցան որ սայլակի վարորդը նրանց վրա կբարկանա և փախան :

Նրանք շատ հետաքրքիր նրկայացրեցին  ,նրանք շատ լավ դերասաններ են :

Հետո նրանք ներկայացրեցին ,,Երկիր որտեղ ոչմի սուր բան չկա ,, հեքիաթը :Շ.Դավիթը եղավ Ջովանինոն ,Հ.Դավիթը եղավ ոստիկանը ,իսկ Սերգեյը նորից հեղինակ եղավ , իսկ Հայկը և Հրաչը եղան հարևաններ ,ովքեր սուրճ էին խմում :Հ. Դավիթը եղավ խիստ ոստիկան ,իսկ Շ.Դավիթը շատ համեստ ճամփհորդ էր :Այս ներկայացումն էլ էր շատ հետաքրքիր :

Իսկ հետո նրանք ներկայացրեցին ,,Երկիր որտեղ մարդիկ պատրաստված էին կարագից ,,: Վահեն եղավ  Ջովանինոն ,Սեերգեյը ինչպես միշտ հեղինակը ,Հայկը թագավորը ,Հ.Դավիթը ,Հրաչը և Շ.Դավիթը և Ղ.Դավիթը եղան հարևաններ :Հայկը շատ զարմանալի թագավոր էր ,Վահեն շատ հետքրքրված ճամփհորդ 

Մայրենիի տնային առաջադրանքներ հունվար-փետրվար

Նամակ Վահան Տերյանին

Բարև Վահան Տերյան :Ի՞նչպես ես :Դու շատ լավ բանաստեղծ ես :Ես շատ եմ սիրում քո ստեղծագործությունները :Դու երբևե ոգեշնչվե՞լ ես ուրիշ բանաստեղծների գրած բանաստեղծություններով :Եթե այո ուրեմն ու՞մ բանաստեղծությամբ և որ :

  Սիրով Ավագյան Աստղիկ

ռաջադրանքներ շաբաթ և կիրակի օրերի համար
<<Երկիր Նաիրի>> բանաստեղծական շարքից անգիր սովորել հետևյալ բանաստեղծությունը․

Դու հպարտ չես, իմ հայրենիք,

Տրտում ես դու և իմաստուն.

Կիզում է քեզ մի հուր կնիք,

Մի հմայող ու հին խոստում :
Եվ միթե այդ վշտիդ համար

Չեմ սիրում քեզ այսպես քնքուշ 

Եվ խոնարհվում քեզ պես համառ,

0, հայրենիք դառն ու անուշ…
Չշլացա խնդուն փառքիդ

Անցյալ ու հին փայլով երբեք.—

Սիրեցի հեզ, անքեն հոգիդ.

Եվ երգերդ մեղմ ու բեկբեկ:
Խեղճությունդ խավար ու լուռ,

Աղոթքներդ դառն ու ցավոտ,

Զանգակներիդ զարկը տխուր,

Եվ խուղերիդ  լույսերն աղոտ…
Բանստեղծությունից դուրս գրել  տասը գոյական,որոշել տեսակը և թիվը։
Հետևյալ տեքստից դուրս գրել բոլոր գոյականները և դրանցից մի քանիսով  նոր նախադասություններ կազմել․

Անապատ-Անապատում շատ շոգ է :

Լեռներ-Լեռներում շատ ցուրտ է :

Հիմք-Շենքը կառուցված է հիմքի վրա :

Ապարան-Մեր ապարանը շուտով կքանդվի :

Ավազ-Ծովի ափին նա խազում է ավազով :

Ինքնություն -Ես իմ ինքնությունն եմ :

Խառնարան-Հրաբխերը ունռն խառնարան :

Ճեղք-Գետնի վրա սկսում են առաջանալ ճեղքեր :
Անապատները նախկին լեռներն են: Լեռները կանգնած էին հպարտ ու ինքնավստահ, բայց մի 

 լեռան ապարները եսամոլ ու ինքավստահ դարձան. ամեն մեկը մտածեց` իսկ ինքը չի՞ կարող ապրել առանձին, ինքնութույն և ոչ թե իբրև մեծ լեռան աննշան մի մասնիկ, ինչու՞ չի կարող…. Եվ ճեղքեր առաջացան լեռան մեջ, խարխլվեցին հիմքերը, հետո ապարները կամաց-կամաց փոշիացան, գագաթը փլվեց….և քամին հավասարեցրեց ավազը։
Լրացնել բաց թողնված տառերը ․
Աղոթք, կծկվել, Վարդգե? ,հանապազորյա, ոսկեզօծ, ծաղկազադ, ամենազոր, ճամփաբաժան,

Ա?բասիր, միլիարդ, Ֆրանսիա, ստադիոն, թղթապանակ, հիպնոզ․ , աճպարար, ապորինի, զուգընկեր,երաժշտություն, մրջյուն

Հեքիաթ․«Տերն ու ծառան»   13.02 

Ի՞նչ կանեիր ,եթե հայտնվեիր «Տերն ու ծառան» հեքիաթում:

Ես այդ պայմանը չեի կնքի ,կամ եթե կնքեի ապա փոքր եղբոր պես կանեի :

Ո՞ր հերոսի դերում կցանկանայիր լինել․ինչու՞։

Փոքր եղբոր :Որովհետև նա հաջողակ էր ,նա խելացի էր ,նա ռիսկով էր :

Հեքիաթից դուրս գրել  տասը բառակապակցություն

Աստված բարի

աղքատ ախպեր

տարօրինակ պայման

փոքր ախպեր

գոռգոռալ հուսհատված
Բառակապակցություններից հինգով նախադասություններ կազմել։

Ինքնուրույն ընթերցել  «Մի կաթիլ մեղր» հեքիաթ

Համեմատիր Համբոյի և բազազ Արտեմի կերպարները:

Համբոն միամիտ էր և աղքատ ,իսկ բազազ Արտեմը խորմանկ էր և հարուստ ,Համբոն բարի էր իսկ Արտեմը ժլատ :

Քո կարծիքով մեր օրերում կա՞ն նման դեպքեր:

Այո

Այլ ավարտ մտածիր պատմվածքի համար:

Գիքորը մեծանում է ,հարստանում է ,իր ընտանիքին պահում է ,իսկ բազազ Արտեմը աղքատանում է իր ժլատության պատճառով :Նա ներեղություն է խնդրում Գիքորից և հասկանում է իր սխալները և խնդրում է որպեսզի նա ընդունի նրա  աշխատանքի ,որպեսզի իր ընտանիքը պահի ,Գիգորն էլ ասում է այո :Եվ այդպես բազազ Արտեմը ստանում է իր պատիժը  ,իսկ Գիքորը խաղաղ ապրում է :

Առանձնացրու քեզ դուր եկած  հատվածները։

Եթե ճիշտն ասեմ այս տխուր պատմության մեջ ինձ ոչինչ դուր չեկավ ,ոչ թե ես չսիրեցի այս պատմությունը այլ ես շատ տխրեցի և այստեղ ուրախ բան չկար որպեսզի առանձնացնեմ :
Ինչու՞ էր մայրը դեմ Համբոյի`Գիքորին քաղաք տանելուն: 

Որովհետև նա փոքր էր :

Գիքորն ամենից շատ գյուղի ի՞նչն էր կարոտում:

Իրենց տունը :

Գիքորի մահից հետո ի՞նչ գտան նրա գրպաններում

Իր գրպաններում գտան մի փոքր թաշկինակ ,որի մեջ կաին թելոր ,կտորներ,ժապավեններ:

Պատմվածքից դուրս գրել տասը պարզ, տասը բարդ, տասը ածանցավոր բառ

Ինքնուրույն ընթերցել  Թումանյանի «Մարոն»

Նկարագրիր Մարոյին,Կարոյին։

Ստեղծագործությունից դուրս գրիր հինգ հատուկ,հինգ հասարակ գոյականներ և դրանցով նոր նախադասություններ կազմիր։

Հասարակ-գյուղ ,ուռենի ,հովիվ ,մայրիկ ,կին :

Արևիկը գյուղ է որը գտնվում է Արմավիրում :

Ուռոնու տակ նստած է մի աղջիկ :

Հովիվը այսօր շատ աշխատեց ,պետք է գնա հանգստանա :

Ես իմ մայրիկին շաաաատ եմ սիրում :

Մարոն չոբան Կարոի կինն էր :
Հատուկ-Մարո,Կարո 

Մարոն իննը տարեկանում ժիր էր :

Կարոն վիթխարի հովիվ էր :

Անգիր սովորել հետևյալ հատվածները․

Չոբա՛ն Կարոն սարերի

Մի հովիվ էր վիթխարի.

Բոյ – բուսաթին նայելիս

Մարդու զարզանդ էր գալիս.

Բայց զոքանչը անսահման

Սիրում, փարում էր նրան։

Շատ էր սիրում և Մարոն.

-Լավն է,- ասում էր,- Կարոն,

Բերում է ինձ ամեն օր

Կանփետ, չամիչ ու խնձոր…

* * *

Մարոն ատեց իր մարդուն.

Փախավ, եկավ ետ հոր տուն։

Եկավ լացեց նա վշտոտ,

– Ես չեմ գնալ նրա մոտ.

Ես սիրում եմ մայրիկին,

Ես չեմ ուզում լինեմ կին…

* * *

Հայրիկն էնժամ բարկացավ,

Ծեծեց նրան ու ասավ.

– Դուրս իմ տանից, սևերե՛ս,

Ետ չնայես դեպի մեզ,

Ոտ չդնես էլ տունս,

Մրոտեցիր անունս…
Ամբողջացրու «Ինձ ոգեշնչում է․․․»  շարադրությունը

Ինձ ոգեշնչում է …

Ինձ կարող է ոգեշնչել ամենինչ :Ես նույնիսկ ոգեշնչվում եմ երգից և  նկարում նկարներ :Ինձ մեկ մեկ երաժշտությունը ոգեշնչում է բանաստեղծություններ գրեմ ,կամ եղանակը :Բայց ինձ ամենաշատը ոգեշնչում է նկարը որը ես եմ նկարում տեսախցիկով ,քանի որ ես շատ եմ սիրում տեսախցիկով նկարել :Ես այդ նկարներից ոգեշնչվելով մեկ պատմություն եմ հորինում ,մեկ նկար եմ նկարում կամ էլ նորից եմ տեսախցիկով նկարում :Եթե ես ինչոր մի բանով ոգեշնչվում եմ ,ես ստեղծագործում եմ :
հետևյալ բառերի դիմաց մեկական հոմանիշ գրիր․աշխատիր բառարանով․

խեթ-խիստ

մելիք-թագավոր

վիրապ-խոր փոս

արարիչ-ստեղծող

հինավուրց-ծերացած

մոլի-կատաղի

ժիր-աշխույժ

անվեհեր-անվախ

արշալույս-արևածագ

Այսօր ես գրադարանում կարդացի Դանիել Դեֆոի ,,Ռոբինզոն Կրուզո ,, պատմվածքը :Ես հասել եմ այն պահին որբ Ռոբինզոնը և Ուրբաթը վայրենիների հետ կռիվ էին անում և նրանք ավարտելով կռիվը ազատեցին երկու մարդու մեկը իսպանացի իսկ մյուսը Ուրբաթի հայրն էր :Ուրբաթն էլ ուրախությունից թռվռում էր :Այսօր ես հասկացա ,որ այս պատմությունը շատ դաժան է ,որովհետև այնտեղ ասվումմ էր որ վայրենիները ցանկանում էին ուտել մարդկանց և դա շատ
Նոր բառեր կազմել հետևյալ բառերով․

տուն-հյուրատուն

առվակ-?

տեսիլք-ինքնատեսիլք

անուրջ-անրջային

ժամ-ժամացույց

քաղցր-քաղցրահամ

կրակ-?

մրրիկ-մրրկոտ

լեռ-լեռնային

Ամպ-ամպամած 

Կազմածդ բառերից մի քանիսն օգտագործելով՝ փոքրիկ տեքստ գրիր։
Մարին ապրում էր լեռնային տարածքում և այնտեղ միշտ ամպամած էր,նրանց տան մոտ կար հյուրատուն :Ժամացույցը ցույց էր տալիս ժամը հինգը և նրա մայրիկը ժեռոցից հանեց քաղցրահամ տորթը
գունատ-դժագույն

դժխեմ-դաժան

ունևոր-հարուստ

թիկնեղ-թիկնավետ

գծուծ-խղճուկ

ինքնազոհ-անձնազոհ

որկրամոլ-շատակեր

փոքրոգի-նեղսիրտ

Հոմանիշներից հինգը գործածիր նախադասությունների մեջ։

Կան հարուստներ ովքեր ագահ են :

Քրիստոնեությունը չի ընդունոըմ անձնազոհ լինելը :

Նա վարվեց շատ դաժան նրա հետ :

Նա խղճուկ տեսք ուներ :

Շատակերները շատ են ուտում :

Գտնել շարքում ավելորդ բառը․

ա․ Գծուծ, շռայլ, սարսափելի, դժխեմ, կարմիր, ուսուցիչ

բ․ առավոտ, նժույգ, սյուք, նստվածք, գեղագանգուր, գլխարկ

գ․ քաղաք, մայրցամաք, մատիտ, դասարան, սրճարան

դ․ գժվել, խելագարվել, խենթանալ, սնվել

Հետևյալ բառերով նախադասություններ կազմել․

վարժեցնել, կարեկցել, ականակիտ, խորհել, սեթևեթել

Հետևյալ բառերի դիմաց երկուական հոմանիշ գրել.
վեհ-վսեմ, բարձր
անդուլ-անդադար,անընտհատ
մորմոթ-?
խավար-մթություն ,անլուսություն
բոթ-գույժ,մահագույժ

Բարետես,հնգամյա,առաջադեմ,կրթահամալիր,հեռախոսազանգ,կարմիր,շինություն,վաղեմի,վանք,կրթել,հաշտություն:

Կրթահամալիր,հեռախոսազանգ,շինություն ,վանք,հաշտություն

Դուրս գրել գոյականները:

Բանաստեղծությունից դուրս գրել տասը գոյական։
Վիշտ ,ծով,խավար,լող,հոգի,երկինք,խորքեր ,էլ չգտա :
«Հայոց լեռներում» բանաստեղծությունից դուրս գրել տասը ածական։
Խավար,անլույս ,անգին ,խորունկ,սև,շեկ,բարձր,հեռու,ազնիվ,արյունոտ :

Նախադասություններ կազմել հետևյալ բառերով․
ոկեծամ, -ոսկեծամ աղջիկը սանրեց իր մազերը
ձնհալ, -Գարունը կգա և կսկսի ձնհալը
բաճկոն, -իմ բաճկոնը ինձ տաք է պահում
պարընկեր-իմ պարընկերը Նանեն 
ներկայացում, -ներկայացումը կբեմադրվի այսօր
դադար-Ջուրը հոսում էր անդադար ,բայց երբ փակեցի խողովակը այն դադարեց գալ 
, սարսափել-ես սարսափելի երազներ տեսա այս գիշեր
, սայթաքել,-նա սայթաքեց և ընկավ
աղոթք, -Եկեղեցում ես աղոթում եմ
գմբեթ,-Եկեղեցու գմբեթը շատ գեղեցիկ է 
խաչքար,-Հայաստանում կան շատ գեղեցիկ խաչքարեր
հրամայել, -գնդապետը հրամայում է զինվորներին
երկմտել, -.?
հաստատուն։-այս ամրոցը շատ հաստատուն է
Բացատրել հետևյալ բառերի իմաստը․
    տարակուսել-մոլորվել
պախարակել-մեղադրել
հոժար-պատրաստ
ժուժկալ-չափավոր
նեղսրտել-անհանգստանալ
բարձիթողի-անտեսել

 

Այսօր ես գրադարանում կարդացի Դանիել Դեֆոի ,,Ռոբինզոն Կրուզո ,, պատմվածքը :Ես հասել եմ այն պահին որբ Ռոբինզոնը և Ուրբաթը վայրենիների հետ կռիվ էին անում և նրանք ավարտելով կռիվը ազատեցին երկու մարդու մեկը իսպանացի իսկ մյուսը Ուրբաթի հայրն էր :Ուրբաթն էլ ուրախությունից թռվռում էր :Այսօր ես հասկացա ,որ այս պատմությունը շատ դաժան է ,որովհետև այնտեղ ասվումմ էր որ վայրենիները ցանկանում էին ուտել մարդկանց և դա շատ դաժան է : 


Անգիր սովորել հետևյալ բանստեղծությունը․

Լուսմփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,
Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,
Կապու՜յտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի պես հոգեթով,
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ․․․

Ես ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին,
Որ չմարի իմ հոգին քո ակաթե աչքերում․
Ես ի՞նչ անեմ, որ մնա ծիածանը երեքգույն,
Որ չցնդի, չմարի՜ իմ հոգու հեռուն․․․

Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ՝ աստվածամոր աչքերով,
Թոքախտավոր, թափանցիկ, մարմինի՜ պես երազի,
Կապո՜ւյտ աղջիկ, ակաթի ու կաթի՜ պես հոգեթով,
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ․․․

Բանստեղծությունից դուրս գրել հինգ գոյական և գործածել նախադասությունների մեջ։

Լուսամփոփ -Այսօր լուսամփոփտշը չէր աշխատում :

Ծիածան-Ծիածանը ունի յոթ գույն :

Կաթ -Ես չեմ սիրում կաթ :

Աղջիկ-Նանեն աղջիկ է :

Հոգի -Նա ունի բարի հոգի :


Կետերի փոխարեն գրել փակագծերում տրված բառերի հականիշները․
Փարիզում անցորդներից մեկը (մեղմ)-արագ անձրևի տակ ընկավ։ (չորանալ) -թրչվելուց պաշտպանվելու         համար թևի տակի նկարը (իջեցնել)-բարձրացրեց  գլխի (տակ)-վերև ու վազեց։

2. 28.02
Լրացնել բաց թողնված տառերը․
բանբեր, անօգուտ, գահընկեց, գախտնի, խայթել, հոգեվիճակ, շուրջօրյա, օրգան, տախտակ, կեղտոտ, աղքատ, բանբասել, խաղաղություն, աղոթք, դյուրընթեռնելի

Աստղագիտության դաս գրադարանում

Այսօր ես կարդացի Լուսնի մասին: Շատ հետաքրքիր էր: Ես կարդացի այն ,,Երկիրը և ողջ աշխարհը .Բացայատված ՏԻԵԶԵՐՔ ,, գրքից: Ես իմացա շատ տեղեկություններ , օրինակ՝ որ Լուսինը ամեն տարի մեզանից 4 սանտիմետրից հեռանում է կամ ,որ հնարավոր է, որ Լուսինը շատ տարիներ առաջ մեզ մոտիկ է եղել: Նաև ընկեր Հասմիկը մեզ այսօր պատմեց հորոսկոպների ստեղծման  մասին :  Ընկեր Հասմիկը ասաց, որ կա 2 գիշերահավասար և 2 արևադարձ : 
Ըստ հորոսկոպի ես Այծեղջուր եմ : Այծեղջուրը առաջացել է այսպես .

Այն անվանել են հին հունական անտառների աստծո Պանի պատվին: Մի անգամ Պանի վրա հարձակվեց մի հարյուրագլխանի հրեշ Տիփոնը: Պանը այծի կերպարանք ուներ: Տիփոնից ազատվելու համար Պանը ստիպված էր իրեն գցել խոր Նեղոսի ջրերը: Կախարդական ձևով Պանի մոտ հայտնվեց ձկան պոչ և նրան  հաջողվեց փրկվել: Ահա թե ինչու Այծյեղջուրի նկարը մի էակ  այծի կերպարանքով և ձկան պոչով :

Дома


1. Моя бабушка всегда читает журнал ,,Фаберлик ,, .

2. Мне  понравился фильм ,,Один дома ,,

3. Я видела спектакль ,,Красавица и чудовище ,, , ,, Золушка ,, .

4. Ну я всегда смотрю ситком ,,Фул хаус ,, .

5. Я в компьютерные игры не играю .

Պատմություն դասարանական

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

1. Թվարկել անկախության վերականգնման ներքին և արտաքին պատճառները;

Արտաքին 

Սելևկյան պետությունը ցանկացավ գրավել Հայաստանը բայց քանի ,որ Մեծ Հայքը և Փոքր Հայքը միասին էին պայքարում ,ամենինչ ապարդյուն էր ,Հայաստանին չգրավեցին :

Ներքին

Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորքը ցանկացավ գրավել Բարձր Հայքի ոսկու հանքերի շրջանը բայց հայկական զորքը ջախջախեց նրա զորքը :

Սելևկյան պետությունը ցա

2. Պատմել մ.թ.ա. III դարի հայոց թագավորությունների մասին;

3. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի  Հայաստանը:

Գավգամեկաի ճակատամարտից 2-3 տարի հետո Ալեքսանդր Մակեդոնացու զորաբանակներից մեկը Մենոն զորավարի գլխավորությամբ ուղեվորվեց գրավելու Բարձր Հայքի ոսկու հանքերի շրջանը:Հայերը իր զորքը ոչնչացնում են և նրան չի հաջողվում գրավել Հայաստանը:Դրանից հետո Ալեքսանդրը չփորձվեց նորից զորք ուղարկել Հայերի դեմ :

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Чем я могу похвастаться

Я никогда не  хвастаюсь ,но мне есть чем похвастатсья  .Я могу похвастатсья моими друзьями ,моей семьей , моим братом , тем , что я хорошо рисую ,тем ,что моя школа великолепная ,тем , что я очень хорошо пишу стихи ,тем что я армянка ,и что половина моей семьи из Арцаха.Вот чем я могу похвастаться .