Text 40 questions 

 

Were did the old man go ?

He go to the market .
What did he take with him ?

He take with him an old horse .
Why?

Because he wan to to sell his horse .
Why didn’t anybody want to buy horse ?

Because it was old .
What happened at last ?

At last one young men stopped in front of him .
What did the young man say?

He say ,,How old is this horse ? ,, .
What did the old man answer ?

He answer ,,He  is twenty-one years old ,, .

 

What did the young man say then ?

He say ,, How long have you had him ?,, .
What was the other man’s answer ?

It was this ,,I have gad him nearly nineteen years ,, .
What was the young man’s question ?

It was this  ,,What’s his name ?,, .
What did the old man answer ?

He say ,,I don’t know ,but I call him Tom ,, .

Բնագիտական վիկտորինա

Բնագիտական վիկտորինան անցավ շատ հետաքրքիր էր :Մասնակցքւմ էին Դպրոց-պարտեզից թմի անունը ,,Բնագետներ ,, ,Գեղարվեստի դպրոցը ,,Գեղարվեստի գիտակներ ,, ,Նոր դպրոցը ,,Տոռնադո թմով և Հիմնակական դպրոցը ,,Կայծակներ,, թմի ներքո :թե ճիշտն ասեմ այն դժվար էր քանի որ կաին հարցեր որոնք այնքան դժվար էրոր նույնիսկ ես չգիտեի :Բայց ընկեր Հասմիկը ասաց որ նրանք դժվար են ոչ թե յեշտ որպեսզի նրանք նոր բան սովորեն ,թե չէ իմաստը որն է հեշտ հարցեր տալ որոնք բոլորը գիտեն :Վերջում բոլոր խմբերի միավորները հավասար էին բացի, Գեղարվեստի գիտակներ,, խմբից :Բոլորը հավաքեցին 4 միավոր ,իսկ ,,Գեղարվեստի գիտակներ,,-ը 3 միավոր :