Տանը

Տնային  06.09.2017

1) x տառով նշանակենք քառակուսու կողմը, իսկ y­ով՝ նրա պարա­գիծը։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինի արդյոք x մեծությունը y մեծու­թյանը։

Այո

2) Երկու բանվոր որոշակի ժամանակում պատրաստել են 30 մանրակ: Քանի՞ բանվոր պիտի աշխատի նույն ժամանակում 45,

90,120 մանրակ պատրաստելու համար:

 30:2=15

45:15=3

90:15=6

120:15=8

3) Հաշվե՛ք x կողով խորանարդի ծավալը, եթե x = 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ,

6 սմ։ Հակադարձ համեմատակա՞ն են արդյոք խորանարդի ծավալը և նրա կողի երկարությունը։ Իսկ ուղի՞ղ համեմատական։

3x3x3=27

4x4x4=64

5×5×5=125

6×6×6=216

Կողմերը և խորանարդի ծավալը ուղիղ համեմեմատական են :

4) Հետևյալ մեծություններից որո՞նք են հակադարձ համեմատական.

ա) նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների

քանակը և այդ աշխատանքը կատարելու ժամանակը,

բ) ավազանի՝ ջրով լցվելու ժամանակը և որոշակի ժամանակահատվածում նրա մեջ լցվող ջրի քանակությունը,

գ) շենքի հարկերի քանակը և նրա բարձրությունը,

CV

My full name is Astghik Avagyan .I am 11 years old ,I was born in 2006, on Jenuary 4th at 11 o’clock ,in Yerevan Erbuni hospital .I have a little brother his name is Narek .My mother’s full name is Anita Petrosyan .My father’s full name is Artem Avagyan .I  study at ,,Mkhitar Sebastatsi Educational Complex,, in 7.3 class . I live in Armenia,Yerevan, Araratyan 62 street ..My family is from Artsakh ,but my father’s mother is from Mush and Lori .I have a little family-my mother ,grandma ,me and my little brother Narek ,my father is in Russia  Saint-Petersburg city.My hobbies are do DIY-do it myrself ,listening to music or watching films or cartoons.My best friends are Nane ,Mane ,Dayana and  Larisa.They are so kind and careful .Nane are 12 years old ,Mane are 11 yeras old ,Dayana are 12 years old and Larisa is 14 years old .Mane and Nane live in Armenia ,Yerevan ,but Larisa and Dayana live in Artsakh,Stepanakert .Nane and Mane’s hobbies are listening to music ,Dayana’s hobbies are watching films on TV. ,Larissa’s hobby is dancing .
That is my CV 🙂