Home task

Find interesting facts about the Olympic Games from the Internet.

  1. The last Olympic gold medals that were made entirely out of gold were awarded in 1912.
  2. Norway’s Crown Prince Olav (who was King from 1957 to his death in 1991) came out on top at the 1928 Games in Amsterdam, taking gold in the Six Metre Sailing class
  3. The first modern Olympics in 1896 didn’t even have gold medals.


  4. The Olympic flag represents every country in the world.


  5. Gold medals are not made of pure gold.

Լաբորատոր աշխատանք

Մեկ կաթիլի ծավալի որոշումը 

Նպատակը-կարողանալ որոշել շատ փոքր տարաների տարողությունը

Այդ նպատակով որոշել մեկ կաթիլի ծավալը 

Անհրաժեշտ պարագաներ-սանդղակ ունեցող ներարկիչ ,կամ կաթոցիկ ,ջուր և տարա

Աշխատանքի ընթացքը- վերցնում ենք կաթոցիկը կամ ներարկիչը ,որոշում եմ նրա սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման սխալը ,այնուհետև ներքաշում եմ նրա մեջ 2մլ ջուր ,սկսում եմ կաթեցնել և հաշվում եմ կաթիլների քանակը ՝ n  :1 կաթիլի ծավալը գտնելու համար ,յեղուկի ծավալը բաժանում եմ կաթիլներյ քանակի վրա :

Բաժանման արժեք

C=(a+b)/n

C1=+- C/2

V=2մլ=2սմ3

Կաթիլների քանակ-22 կաթիլ

2:22=0,0909090909մլ