Տանը 25/10/17

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ: 

Մեռյալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կենդանի էակ չի կարող ապրել: Արևմտյան Ասիաի տոթակեզ  կլիմայի պատճառով անըդհատ շատ ջուր է գոլորշիանում ծովի մակերևույթից, իսկ լուծված աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղիությունը: Ծովում խորանալուն զուգընթաց` աղիաթյունն աճում է: Աղերը Մեռյալ ծովի քառորդ մասն են կազմում, նրա մեջ աղերի ընդհանուր քանակը քառասուն միլիոն տոննա : 

Ամերիկյան մի ակումբում, որտեղ երաժշտությունն անդադար որոտում է, կարելի է անդորր գտնել: Ավտոմատի մեջ տասը ցենտ են գցում, և այն երեք րոպեով անջատվում է: Տասը ցենտը քիչ չէ, բայց ինչքա՜ն հաճելի է. թվում այն անդորրը, որի համար վճարել ես: Հազար ինը հարյուր հիսուն ինը թվին ամերիկան ռադեոն մի անսովոր հաղորդում տվեց:Ունկնդիրների ուշադրությանը ներկայացրին մի լուր` աղմուկի դեմ պայքարող կազմակերպություն ստեղծելու մասին, ու ընդհուպ մինչև տասնհինգ րոպեանոց հադորման տիրող լռություն: 


Տրված բառերը տողադարձի՛ր բոլոր հնարավոր ձևերով: 

Արդյունք,-արդ-յունք 

աղբյուր,-աղ-բյուր

առյուծ,-առ-յուծ

ալյուր,-ալ-յուր

արյունատար,-ար-յու-նա-տար

առկայություն-առ-կա-յություն

երևանյան,-երևան-յան,

Էություն,-էութ-յուն

վայրկյան,-վայր-կյան

մրջյուն,-մըրջ-յուն

տեղեկություն-տեղե-կություն ,տեղեկու-թյուն 

Տրված բառերը տողադարձի՛ր այնպես, որ գաղտնավանկի 

ը—֊ն գրվի: 

Հարստություն,-հարըս-տություն

սկզբունքորեն,-սկըզ-բունքորեն

հրապուրանք,-հըրա-պուրանք

հանդգնության,-հանդգընու-թյան

խորհրդավոր,-խորհըր-դավոր

ձգողություն,-ձըգողու-թյուն

անխնամ,-անխը-նամ

աննկարագրելի,-աննըկա-գրելի

գաղտնագրված,-գաղտնա-գըրված

հետաքրքրական:- հետաքըր-քըրական

Օգտվելով տրվւսծ բառերից` բացատրի`ր, թե ընդգծված բառեր նախադասություններից յուրաքանչյուրում ի՛նչ իմաստով են գործածված: 

1.Եփվել, բորբոքվել: 

Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում-եփվել էր, բայց նա չէր նկատում: 

Բարկությունից արյունը եռում-բորբոքվում էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր լինում: 

2.Ուղեկցել, ընկերություն անել, միանալ: 

Ընկերացել-ընկերություն է անում է դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: 

Ընկերացան-միացան , որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: 

Մինչև քաղաք ընկերանան-կուղեկցեմ քեզ, որ մենակ չգնաս: 

3.Կռել, թակել, գանահարել, քննել: 

Ավազակներն այնպես էին ծեծել-գանահարել են խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: 

Այնպես համառորեն է ծեծում-թակում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ կա: 

Երկաթը տաք-տաք են ծեծում-կռում: 

Այդ հարցն այնքան ծեծեցին-քննեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում: 

4.Ավարտել, վերջը տալ (ուտել): 

Գործը վերջացնելուց-ավարտելուց հետո, երկար ժամանակ դրան այլևս չէր անդրադառնում: 

Մեկն իր բաժին միրգն արագ վերջացրել էր-վերջը տվել էր ու դունչը մեկնել վանդակի շուրջը խմբված երեխաներին, որ էլի տան: 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s