Դասարանական աշխատանք

. Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն,  գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ:

Անտուն,գունատ,ոսկյա,երկաթյա,համեղ:

. Կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով հետևյալ ածականները դրական, բաղդատական և գերադրական աստիճաններով.

ընդունակ, պայծառ, խիզախ, նուրբ, մաքուր, խրթին

Ընդունակ-ընդունակ,ավելի ընդունակ ,ամենաընդունակ

Պայծառ-պայծառ,ավելի պայծառ,ամենապայծառ

Խիզախ-խիզախ ,ավելի խիզախ,ամենախիզախ

Նուրբ-նուրբ,ավելի նուրբ ,ամենանուրբ

Մաքուր-մաքուր,ավելի մաքուր,ամենամաքուր

Խրթին-խրթին ,ավելի խրթին ,ամենախրթին

. Տվյալ բայերով կազմի՛ր ածականներ, ապա բառակապակցություններ.

դյութել, ընկեր, բաղձանք, թախիծ, հնչյուն, մայր, սիրտ

Դյութել-դյութիչ-դյութիչ գիշեր

Ընկեր-ընկերական-ընկերական աշխատանք

Բաղձանք-բաղձալի-բաղձալի հայրենիք

Թախիծ-թախծոտ-թախծոտ օր

Հնչյուն-հնչեղ-հնչեղ երաժշտություն

Մայր-մայրական-մայրական սեր

Սիրտ-սիրային-սիրային ստեղծագործություն

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s