Hometask

Hometask

  1. Listen to the song “Big Yellow Taxi” on page 31 and complete it with the given words. Translate the song from Armenian into English.
  2. Do exercises C and D on page 33.

They paved paradise
And put up a parking lot
With a pink hotel, a boutique
And a swinging hot spot

Նրանք ծածկեցին դրախտը,
Տեղադրեցին կայանատեղի,
Վարդագույն հյուրանոցով և բուտիկով ,
Տատանվող շոգին:

Don’t always seem to go
That you don’t know what you’ve got
Till it’s gone?
Միշտ չէ ,որ կարծես թե գնում է ,
Դուք չգիտեք ,թե ինչ եք ստացել,
Մինչև նրա գնալը,

They paved paradise
And put up a parking lot
Նրանք ծածկեցին դրախտը,
Տեղադրեցին կայանատեղի,

They took all the trees
Put’em in a tree museum
And they charged the people
A dollar and a half just to see’em

Նրանք կտրեցին բոլոր ծառերը
Եվ դրեցինք մի ծառի թանգարանում
Այնուհետև մեղադրեցին ժողովրդին ,
Մի դոլար ու կես պարզապես տեսնելու համար:

Hey farmer,farmer
Put away that DDT now .
Give me the spots on my apples
But leave me the birds and
The bees please!
Հեյ ֆերմեր, ֆերմեր,
Այնկողմ տար այդ քիմիական նյութը հիմա,
Տուր ինձ այդ բծավոր խնձորը ,
Բայց ինձմիայնակ թող թռչունների ,
Եվ մեղուների հետ ,խնդրում եմ :

Late last night ,
I heard the screen door slam,
And a big yellow taxi ,
Took away my old man.

Անցած ուշ երեկո ,
Ես լսեցի դռան բարձրաձայն փակոց ,
Եվ մեծ դեղին տաքսին,
Տարավ իմ ծեր մարդուն:
ex.c
She doesn’t like me ,does she ?
She can come with us ,can’t she ?
They aren’t from Canada ,are they ?
They’re from USA ,aren’t they ?
Your favorite food is pasta ,isn’t it ?
She won’t be at the party ,will she ?
You don’t know my sister ,do you ?
You’ve been to Italy ,haven’t you ?
You haven’t got a brother ,have you ?

ex.d
They don’t live here,do they ?
She likes chocolate, doesn’t she?
You can’t come to the party,can you?
They went to New York, didn’t they?
She goes to your school,doesn’t she?
You’ve seen that film ,haven’t you?
She hasn’t done that,has she?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s