Դասարանական աշխատանք 19/02/18

Ընդգծի՛ր երեք ածանցավոր թվական

ա. յոթանասուն, զրո, քսան-քսան, երեսուն, չորրորդ, հարյուր մեկ,
բ. քառասուն, ինը-ինը, ութսունվեց, երեսուներկուերոդ, հինգական
գ. ինը հազար, երրորդ, վաթսուն, կես, առաջին, հարյուր հիսուն
դ. հիսուն, քառասուներեք, երկուական, մեկ երրորդ, տասնհինգ, իննսուն

Ընդգծի՛ր երեք բարդ թվական

ա. երեսուներկուերորդ, տասնմեկ, վեց-վեց, մեկ, ութական, երեք հարյուր վեց
բ. հինգ-հինգ, վաթսունինը, տասնմեկերորդ, քսանութ, մեկ միլիոն, տասանոց
գ. ութսունյոթ, տասնինը, հարյուր քսան, իններորդ, երեք միլիարդ, հարյուրանոց

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s