​Դասարանական աշխատանք

Դերանուն

Առարկա կամ հատկանիշ նշանակող խոսքի մասի փոխարեն գործածվող բառը կոչվում է դերանուն :

Ըստ իմաստի ՝ դերանունները սովորաբար բաժանվում են ութ խմբի ՝անձնական ,ցուցական ,փոխադարձ ,հարցական ,հարաբերական ,որոշյալ , անորոշ և ժխտական :

Անձնական դերանուն 

Մատնացույց է անում հաղորդակցման մասնակից(ներ) ՝առանց անվանելու :

Պատասխանում է ՝ ով ,ովքե՞ր ,ում ,ումից ,ումով ,ում մեջ հարցերին :

Ուղղական -ես 

Սեռական-իմ

Տրրական-ինձ

Հայցական-ինձ

Բացառական-ինձնից ,կամ ինձանից

Գործիական -ինձնով կամ ինձանով 

Ներգոյական  -ինձնում կամ ինձանում 
Ցուցական դերանուն

Մատնացույց է անում առարկա կամ հատկություն ՝ առանց անվանելու :

Սա-դա-նա ,այս-այդ-այն ,այստեղ-այդտեղ-այնտեղ:

Ուղղական -սա

Սեռական-սրա

Տրրական-սրան

Հայցական-սրան

Բացառական-սրանից 

Գործիական -սրանով

Ներգոյական  -սրանում 
 

Փոխադարձ դերանուն 

Մատնացույց է անում ,փոխադարձաբար կապված և հարաբերվող առարկաներ ՝ առանց անվանելու :

Իրար,միմյանց,մեկմեկու (մեկմեկի) :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s