Աշխհարագրության տնային առաջադրանք 15/03/18

Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության նախադրյալներից են ՝ կենդանիները ,նրանց տեսակները ,աշխատուժը և պայմանները:
Ի՞նչ կապ ունի անասնապահությունը տնտեսության մյուս ճյուղերի հետ:

Օրինակ՝ բուսաբուծությունը արդյունաբերությանը տալիս է՝ հումք, իսկ անասնապահությանը՝ սննունդ
Նշել այն երկները, որտեղ առաջատար են անասնապահության հետևյալ ճյուղերը՝ ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, խոշոր եղջերավոր անանսապահություն, ձիաբուծություն, ձնկորսություն: 
Ոչխարաբուծություն-ոչխարաբուծությունը հատկապես զարգացած է Ավստրալիայում, Ղազախստանում

Նոր Զելանդիայում

խոզաբուծություն-Չինաստան

խոշոր եղջերավոր անանսապահություն- բարեխառն գոտու երկրները

ձիաբուծություն-Միջին Ասիա

ձնկորսություն-ԱՄՆ

Տնային առաջադրանք քիմիայից 15/03/18

​Հարցեր և վարժություններ

1. Ո՞ր «հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

Ածխածինը ապրում է 2-րդ «հարկի» 6-րդ «բնակարանում»

2. Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

20-րդ «բնակարանում» ապրում է Կալցիում տարրը :

3.Պարզաբանե’ք (օրինակներով ու մեկնաբանություններով) պարբերություն, խումբ,

գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբեր, կարգաթիվհասկացությունները:

Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր են, գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում ենալկալիական մետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

 Պարբերությունները, բացառությամբ առաջինի, տարրերի այն հորիզոնական շարքերն են, որոնքսկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում իներտգազով:

4. Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Ավելորդ է Zn տարրը ,քանի որ այն գտնվում է ,ուրիշ խմբում:

5. Լրացրե’ք հետևյալ աղյուսակը.

II խումբ
Գլխավոր  ենթախումբ Երկրորդական  ենթախումբ

1. Be`բերիլիում

2. Mg

3. Ca

4. Sr 1. Zn` ցինկ

5. Ba 2. Cd

6. Ra 3. Hg

 

Լրացրե‘քբաց թողած բառակապակցությունը.

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև  միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են տարրերի  հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

Համապատասխանեցրե‘ք քիմիական տարրն իր խմբի   համարին և ընտրե‘ք ճիշտ համապատասխանություններ  ներառած շարքը:

Տարրը Խումբը

1) H ա) IV

2) Be բ) V

3) CI գ) II

4) N դ) I

ե) VII

1) 1գ, 2դ, 3ե, 4ա
2) 1դ, 2ե, 3բ, 4դ
3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ
4) 1գ, 2բ, 3ա, 4բ