Տնային առաջադրանք քիմիայից 15/03/18

​Հարցեր և վարժություններ

1. Ո՞ր «հարկում» և ո՞ր «բնակարանում է ապրում» ածխածին տարրը:

Ածխածինը ապրում է 2-րդ «հարկի» 6-րդ «բնակարանում»

2. Ո՞ր տարրն է «ապրում» 20-րդ «բնակարանում»:

20-րդ «բնակարանում» ապրում է Կալցիում տարրը :

3.Պարզաբանե’ք (օրինակներով ու մեկնաբանություններով) պարբերություն, խումբ,

գլխավոր ու երկրորդական ենթախմբեր, կարգաթիվհասկացությունները:

Պարբերությունը՝տարրերի հորիզոնական շարքեր են, գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում ենալկալիական մետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

 Պարբերությունները, բացառությամբ առաջինի, տարրերի այն հորիզոնական շարքերն են, որոնքսկսվում են ալկալիական մետաղով և վերջանում իներտգազով:

4. Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Ավելորդ է Zn տարրը ,քանի որ այն գտնվում է ,ուրիշ խմբում:

5. Լրացրե’ք հետևյալ աղյուսակը.

II խումբ
Գլխավոր  ենթախումբ Երկրորդական  ենթախումբ

1. Be`բերիլիում

2. Mg

3. Ca

4. Sr 1. Zn` ցինկ

5. Ba 2. Cd

6. Ra 3. Hg

 

Լրացրե‘քբաց թողած բառակապակցությունը.

Քիմիական տարրերի առաջացրած պարզ նյութերի, ինչպես նաև  միացությունների ձևերն ու հատկությունները պարբերական կախման մեջ են տարրերի  հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծությունից:

Համապատասխանեցրե‘ք քիմիական տարրն իր խմբի   համարին և ընտրե‘ք ճիշտ համապատասխանություններ  ներառած շարքը:

Տարրը Խումբը

1) H ա) IV

2) Be բ) V

3) CI գ) II

4) N դ) I

ե) VII

1) 1գ, 2դ, 3ե, 4ա
2) 1դ, 2ե, 3բ, 4դ
3) 1դ, 2գ, 3ե, 4բ
4) 1գ, 2բ, 3ա, 4բ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s