Homework

Մինչ հայրիկս հյուրասենյակում թերթ էր ընթերցում,ես ու տատիկս խոհանոցում տորթ էինք թխում։

Until my father read a newspaper ,me and my grandma were cooking cake in the kitchen.
Չնայած ես սոված չէի,սակայն ստիպված էի հյուրերի հետ սեղան նստել։
Besides that ,that I wasn’t hungry ,I had to sit at the table with guests.
Երեկ ես հանդիպեցի իմ վաղեմի ընկերոջը,ում չէի տեսել երկար տարիներ։

Yesterday I meet my old friend ,whom I didn’t see for many years .

Ամեն անգամ,երբ ընկերներս այցելում են ինձ,մենք հրաշալի ժամանակ ենք անցկացնում միասին։
Every time ,when my friends visit me ,we spend great time together.
Հաճախ ես գնում եմ կինոթատրոն,որպեսզի մի քիչ հանգստանամ։
I often go to the cinema to have some rest.

Ex.3

1. This is library you mustn’t eat in here.

2. You don’t have to eat if you don’t like it.

3.You mustn’t play with matches.

4.You don’t have to play if you don’t want to.

5.We mustn’t be late .

6.We don’t have to be bervous -it’s only a test .

Ex.4

1. a keyboard

2. a CD drive

3.a memory stick

4. to download

5. to log on

6. a password

7. a power lead

8. a network

9. a touchpad

10. a USB slot