Քիմիա. Հարցեր կրկնողության համար

Հարցեր կրկնողության համար

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը ,նրանց կառուցվածքը,բաղադրությունը ,կիրառումը :Բնագիտական գիտություննրից են ՝ քիմիան,ֆիզիկան ,կենսաբանությունը ,աշխարհագրությունը ,էկոլոգիան,աստղագիտությունը :
Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Մեզ ջրջապատող բոլոր իրերը մարմիններ են ,օրինսկ ՝սեղանը ,աթոռը,համսկարգիչը ,տետրը և այլն:

Այն ինչից ,որ պատրաստված են մարմինները կոչվում են նյութեր ,օրինակ ՝ երկաթ,փայտ ,ոսկի ,պղինձ և այլն :
Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Պարզ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են մեկ տարրից ,օրինակ ՝ թթվածինը ,ազոտ ,ծծում ,երկաթ և այլն :

Բարդ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են երկու կամ ավել տարրերից,օրինակ ՝ ջուրը ,ածխաթթու գազը և այլն :
Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ

Քիմիական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ փոխվում է նյութ բաղադրությունը ,մի նյութից առաջանում է երկու կամ ավելի նյութեր ,օրինակ ՝երկաթի ժանգոտելը ,վառելիքի այրվելը քիմիական երևույթներ են :

Ֆիզիկական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ չի առաջանում նոր նյութ ,այլ փոփոխվում է նրա ձևը ,չափսը ,վիճակը ,օրինակ ՝ մոմի հալչելը ,անձրևի գալը ,ձայնի արձագանքումը ֆիզիկական երևույթներ են :
Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը նյութի անբաժանելի մասն է:Ատոմ բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի :Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և`- մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : Ատոմները միանալիս առաջացնում են մոլեկուլներ :

Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին :

Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Գոյություն ունեն մոլեկուլային, ատոմային և իոնաին կառուծվածքով նյութեր:;

Մոլեկուլները, դրանք նյութի փոքրագույն մասնիկներն են, որոնք պահպանում են նյութի հատկությունները:

Մոլեկուլները կազմված են ատոմներից:

Ատոմը հունարենից թարգմանվում է ՝ անբաժանելի:

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ, և մոլեկուլները և ատոմները պահպանվում են, իսկ քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, բայց ատոմները պահպանվում են, այսինքն ատոմը քիմիապես անբաժանել մասնիկ է:

Նյութի ագրեգատային վիճակը կախված է, ատոմների և մոլեկուլների միջև տարածությունից:

Եվ մոլեկուլները և ատոմները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ:
Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանգված
Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ.ա.մ.-ից: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է մեկ մոլեկուլի զանգվածը մեծ զ.ա.մ.-ից:
Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը բաժանվեցին երկու հիմնական խմբեր ՝ մետաղներ և ոչմետաղներ :

Այս դասակարգումը թերի էր ,որովհետև գտնվեցին տարրեր ,որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ :

Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին և հավաքեցին ակտիվ մետաղները,որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ :Ամենակտիվ ,ոչմետաղները կոչվեցին հալոգեններ ,որը թարգմանվում է աղածին:Երրորդ խումբը ազնիվ կամ իներտ գազերն են ՝հելիում,նոն,արգոմ,կրիպտոն և այլն…

Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերության համարը ցույց է տալիս էլեկտրոնային շերտերի թիվը միջուկից կան տարածություներ, որտեղ էլեկտրոների գտնվելու հավանականությունը մեծ է այդ տարածություները էլեկտրոնային շերտեր: Եթե տարը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում ապա խմբի համարը ցույց է տալիս էլեկտրոների թիվը վերջի շերտում :

Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը

Կարգաթիվը ցույց է տալիս պրոտոնների, էլեկտրոնների թիվը և նեյտրոնների լիցքը:
Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Խմբերը ուղղաձիգ շարքեր են:Կա ութը խումբ:
Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի

Օրինակ ֆոսֆորը

Քիմիական նշանը P

Հարաբերական ատոմային զանգվածը 30,974

Կարգաթիվը 15

Դիրքը ՝3-րդ պարբերություն, 5-րդ խումբ,գլխավոր ենթախումբ
Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
Եթե նյութի էլեկտրոնային թաղանթի վերջին շարքի էլեկտրոնների քանակը փոքր է 4-ից, այն ընդունում է նոր էլեկտրոններ։ Եթե այն մեծ է 4-ից, ապա այն կորցնում է այնքան էլեկտրոն, մինչև քանակը հասնում է 4-ի։ Եթե կորցնում է, օքսիդացման աստիճանը դառնում է դրական, եթե վերնում է՝ բացասական։
Օրինակ վերցնենք թթվածինը։ Թթվածնի էլեկտրոնային թաղանթի վերջին շերտում կա 6 էլեկտրոն, հետևաբար կկորցնի 2 էլեկտրոն։ Հիմա օքսիդացման աստիճան կլինի +2, քանի որ այն ունի 2 հատ շատ պրոտոն, քան էլեկտրոն։