Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների մոդելների հավաքում

Գործնական աշխատանք.՝Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների և բյուրեղացանցերի մոդելների հավաքում և քիմիական միացությունների բանաձևերի կազմում ըստ ատոմների վալենտականության:

1.Ներքոբերյալ նյութերում որոշեք քիմիական կապերի տեսակները, լրացրեք աղյուսակ1,նյութերը դասակարգեք պարզ և բարդերի ,անվանեք և լրացրեք աղյուսակ 2.:

H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe

Աղյուսակ 1.

Ոչ բևեռային- H^2 ,O^2,N^2,P^4,S^8

Բևեռային կովալենտ- HCI ,H^2O,NH^3,CH^4

Իոնային-NaCl

Մետաղներ-Fe

Աղյուսակ 2.

Պարզ նյութեր-H^2,O^2,N^2,P^4,S^8,Fe

Բարդ նյութեր-HCI,H^2O,NH^3,CH^4,NaCl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s