Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Նյութը դա տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է ,խիստ որոշակի կառուցվածքով ,բաղադրությամբ,հատկություններով և զանգվածով օժտված:Բոլոր մետաղները բացի սնդիկից պինդ են ,ունեն փայլ,պլաստիկ են,ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն ,նրանք վերջին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոն,շերտը ավարտելու համար կորցնում են իրենց էլեկտրոնները,առաջացնելով դրական իոններ ,մետաղները նաև ունեն մետաղական կապ:Ոչ մետաղները եթե պինդ են ապա փխրուն են ,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են ,չունեն փայլ,չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն,վերջին շերտում ունեն չորսից շատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ձգում են պակաս էլեկտրոնները ,և առաջացնում բացասական իոններ :

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից ,որոնցից մեկը թթվածինն է:Թթվածինը օքսիդներում ունի -2 աստիճան ,բացի ջրածնիպերեոքսիդում ,որտեղ O-ն -1 աստիճան է ,և ֆտորի հետ ,որտեղ +2 աստիճան է :

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ միքանի ատոմներից և թթվային մնացորդից :

HCl-քլորիդ-աղաթթու

HNO3-ազոտական

H2CO3-ածխաթթու

H2SO4-ծծմբական

H3PO3-ֆոսֆորական

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից ,և թթվային մնացորդից :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s