Անկում ,ուժ,ազատ անկում

Ֆիզիկա

1.Որ շարժումն են անվանում ազատ անկում

Մարմինների անկումը վակուումում,միայն երկրի ձգողության ազդեցությամբ,կոչվում է ազատ անկում։

2.Գրել և բացատրել ազատ անկման բանաձևը

v=gt h=gt 2/2

3.Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը

Բոլոր մարմինները երկրի ձգողության ազդեցությամբ ընկնում են նույն արագացմամբ։

4.Որ շարժումն են անվանում շրջանագծային հավասարաչափ շարժում:

Շրջագծային հավասարաչափ շարժման ժամանակ արագության թվային արժեքը չի փոփոխվում, սակայն ուղղությունը շարժման ընթացքում անընդհատ փոփոխվում է:

5.Ինչ ուղղություն ունի արագությունը շրջանագծային հավասարաչափ շարժման դեպքում:բերել օրինակներ

Մարմնի շաժման ակնթարթային արագության ուղղությունը համընկնում է այդ կետով շրջագծին տարված շոշափողին։

6.Ինչ է պտտման պարբերությունը:

Պտտման պարբերություն է կոչվում այն ժամանակամիջոցը,որի ընթացքում հավասարաչափ շարժվող մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ։

7.Ինչ է պտտման հաճախությունը,և որն է նրա միավորը:

Պտտման հաճախություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտույտների թվին։
n=N/t

6.Գրել և բացատրել պտտման պարբերության և հաճախության կապն արտահայտող բանաձևը:

T=t/N

7.Ինչ է պտտման հաճախությունը,և որն էնրա միավորը:

Պտտման հաճախություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտույտների թվին։
n=N/t

6.Գրել և բացատրել պտտման պարբերության և հաճախության կապն արտահայտող բանաձևը:
T=t/N

Դինամիկա

.Նյուտոնի առաջի օրենքի ձևակերպումը?

Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են։

․ինչ պայմաններում է մարմինը շարժվում ուղղագիծ հավասարաչափ?

Մարմնի վրա այլ մարմիններ չեն ազդում, այլ դրանց ազդեցությունները միմյանց համակշռում են, այդ դեպքում մարմինը պահպանում է իր ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը։

.Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է:մարմինը շարժվում է,թե գտնվում է դադարի վիճակում?

Մարմինը գտնվում է դադարի վիճակում։

.Ինչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը?

Հաստատուն ուժը

.Նյուտոնի երկրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը?

Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական մարմնի զանգվածին։

a=F/m

.Որ դեպքում է մարմինը շարժվում արագացմամբ?

Մարմնի ձեռք բերած արագացումը կախված է մարմնի վրա ազդող ուժից և մարմնի զանգվածից

.Նյուտոնի երրորդ օրենքի ձևակերպումը,գրել բանաձևը?

Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով։
F1=-F2

Խնդիրներ

  1. Որոշել ժամացույցի վայրկենացույցի սլաքի ծայրի շարժման արագությունը,եթե սլաքի երկարությունը 10սմ է:

R=10սմ=0,1մ

T=1ր=60վ

__________

v=?

v=2πR/T=2×3,14×0,1մ/60վ=0,010մ/վ

Պատ.՝ 0,010մ/վ

  1. Շրջանագծով հավասարաչափ շարժվող մարմինը 10վ-ում կատարում է30 պտույտ:Որքան է այն շրջանագծի շարավիղը որով շաժվում է մարմինը,եթե նրա շաժման արագությունը 4,8մ/վ է:

t=10վ

N=30

v=4,8մ/վ

_____________

R=?

R=v/2πn=vt/2πN=4,8×10/2×3,14×30մ=0,25մ

Պատ.՝ 0,25մ

  1. Ինչ–որհամազոր ուժի ազդեցությամբ 100կգզանգվածով մարմինը շարժվում է 0,3մ/վ2 արագացմամբ: Ինչ արագացմամբ կշարժվի 120կգ զանվածով մարմիննայդ նույն ուժի ազդեցությամբ:

m1=100կգ

a1=0,3մ/վ2

m2=120կգ

___________

a2=?

F=m1a1

F=m2a2

m1a1=m2a2

a2=m1a1/m2=100կգ0,3մ/վ2/120կգ=0,25մ/վ2

Պատ.՝ 0,25մ/վ2

  1. Ինչհաստատունուժի ազդեցությամբ դադարիվիճակում գտնվող 0,3կգ զանգվածով մարմինը 5վ–ումկանցնի 25մ ճանապարհ:

m=0,3կգ

a=5վ

__________

F=?

F=ma=0,3կգ5վ=1,5Ն

Պատ.՝ 1,5Ն

  1. Որքանժամանակում5000Ն համազոր ուժիազդեցությամբ շարժվող 1տ զանգվածով մարմնիարագությունը կաճի 500մ/վ–ից մինչև 2000մ/վ:

F=5000Ն=5000կգxմ/վ2

m=1տ=1000կգ

V1=500մ/վ

V2=2000մ/վ

_______________

t-?

t=V/a

t= V2-V1/a=V2-V1/F/m=2000մ/վ-500մ/վ/5000կգxմ/վ2/1000կգ=300վ

Պատ.՝ 300վ

  1. 50Նհաստատուն համազոր ուժի ազդեցությամբշարժվող 100կգ զանգվածով մարմնի արագությունը 8վ–ում աճեց մինչև 10մ/վ: Գտնել մարմնի արագությունը այդժամանակահատվածի սկզբում:

F=50Ն=50կգxմ/վ2

m=100կգ

t=8վ

Vվերջ=10մ/վ

________________

Vսկիզբ=?

a=Vվերջ-Vսկիզբ/t – Vվերջ-Vսկիզբ=at

Vվերջ-F/mxt=10մ/վ-50կգxմ/վ2/100կգx8վ=6մ/վ

Պատ.՝ 6մ/վ

  1. Դիտորդիցինչհեռավորության վրա է հարվածումկայծակը, եթե ամպերի որոտը կայծակը նկատելուց 4վհետո է հասնում դիտորդին: Ձայնի տարածմանարագությունը` 330մ/վ է:

t=4վ

V=330մ/վ

____________

S=?

S= Vt

S=330մ/վ4վ=1320մ

Պատ.՝ 1320մ

Домашнее задание

Домашнее задание: Определите окончания прилагательных.

  1. В больших городах , в многоэтажных зданиях, на тихих улицах, в студенческих столовых, в светлых аудиториях, в университетских библиотеках, в старых журналах ,в дорогих магазинах, в светлых комнатах, на разных факультетах, в современных лабораториях, в новых общежитиях, в соседних домах , в новых учебниках, в молодых семьях, в сегодняшних газетах, в хороших квартирах, в спортивных залах, в жарких странах, в больших словарях.

Антуан де Сент-Экзюпери «МОЛИТВА»

Господи, я прошу не о чудесах, а о силе каждого дня. Сделай меня наблюдательным и находчивым. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем.

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо.
Научи меня искусству маленьких шагов….

Աստված ես քեզ չեմ խնդրում հրաշքների մասին ,այլ ամեն օրվա ուժի մասին:Դարձրու ինձ հետևողական և ճարպիկ :Սովորացրու ինձ ճիշտ հարմարեցնել իմ կյանքի ժամանակը,որպեսզի կարողանամ տարբերել առաջնայինը երկրորդականից :Օգնիր ինձ հասկանալ ,որ երազանքները չեն կարող օգնել :Ոչ անցյալի երազանքները ,ոչ էլ ապագայի :Օգնիր ինձ հիմա լինել այստեղ ,ընկալել այս րոպեն որպես ամենակարևորը :Փրկիր ինձ միամիտ հավատից,որ կյանքում ամենինչ հարթ է լինելու:Նվիրիր ինձ պարզ հասկացողություն,որ դժվարությունները,պարտությունները, անկումները և անհաջողությունները կյանքի սովորական մասերն են ,որոնց օգնությամբ մենք մեծանում ենք և հասունանում:

Դու գիտես ,թե ինչքան շատ է մեզ պետք ընկերությունը :Տուր ինձ հնարավորուոյուն լինել արժանի կյանքի ամենագեղեցիկ և նուրբ նվերին:Փրկիր ինձ կյանքուն ինչոր բան բաց թողնելու վախից :Ինձ մի տուր այն ինչ ես ցանկանում եմ ,այլ այն ինչը ,որ ինձ իրոք պետք է :Սովորեցրու ինձ փոքր քայլերի արվեստին…

Восстанавитье текст

Мы – архитекторы и строители .У нас есть план нового города. Мы строим этот город. На карте ещё нету этого нового города,но мы его очень любим.В этом городе еще нет медицинского института,но есть юноши и девушки, которые хотят учиться там.В этом новом городе нет консерватории, но есть молодые музыканты, которые мечтают учиться и выступать там .У нас нет большого стадиона ,но есть замечательные баскетбольные и футбольные команды.У нас нет драматического театра и театра оперы и балета, но есть прекрасные балетная и музыкальная школы.Мы приглашаем вас в наш город!