Վրաստան

Բնութագրեք Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը:

Վրաստանը գտնվում է Առաջավոր Ասիայում՝ Մեծ կովկաս լեռնային համակարգի աևմտյան և կենտրոնական հատվածներում:Այն ունի սահմաններ՝ Հայաստանի հետ,Ադրբեջանի,Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ :Նաև ունի մուտք դեպի Սև ծով :

Ի՞նչ դեր ունի Վրաստանը հվ-արվ Ասիայում:
Վրաստանը տարածաշրջանում բավական ակտիվ դերակատարում ունեցող երկիր է։ Նա փորձում է մի կողմից զարգացնել իր հարաբերությունները իր հարևանների հետ, իսկ մյուս կողմից, արդյունավետորեն առաջ մղել իր շահերը տարածաշրջանում

Որո՞նք են Վաստանի զարգացման նախադրյալները:

Վրաստանը գտնվում է զարգացմն միջին շրջանում:Գլխավոր նախադրյալներից են ՝ տուրիզմը,ռեսուրսների բազմությունը,կլիման,գյուղատնտեսությունը :

Գնահատեք հայ-վրացական հարաբերությունները, ի՞նչ ազդեցություն կարող են ունենալ ՀՀ-ի համար, ի՞նչ ուղղությամբ պետք է զարգանան այդ հարաբերությունները:

Հայ-վրացական հարաբերությունները գտնվում են բարեկամական փուլում ,բայց այդքան էլ ջերմ չեն :Վրաստանը կարևոր դեր ունի ՀՀ տնտեսության համար՝ արտահանման և ներկրման տեսանկյունից:

Домашнее задание 04/12/18

1.Что героиня рассказа помнит о своём детстве?

Она жила в маленьком городе,в России .Она занималась музыкой ,и почти что всегда играла на пианино .

2.Училась ли она в музыкальной школе ,в Москве ?

Да ,она училась в музыкальной школе ,в Москве.

3.Какое приглашение она получила?

Она получила приглашение от американца.Он пригласил её на музыкальный конкурс в Нью-Йорке .

4.Что она видела в Нью-Йорке?

В Нью-Йорке она почти не гуляла ,так-как каждый день ехала на репетицию.

5.Чего героиня рассказа всегда боялась?

Она боялась заблудится.

6.Как вы думаете у девочки было много денег,или мало?

У неё было мало денег.

7.Почему она решила поехать на такси?

Так-как она была очень уставшой,она решила поехать на такси.
8.Куда привез её шофёр?

Шофёр привёз её в Южный-Бронкс.

9.Кого она встретила?

Встретила она пожилога мужчину с собачкой.

10.Пожилой человек с собачкой знал,где находится Москва?

Он подумал ,что Москва это штат или же маленький город в Америке.

11.Что он знал о России?

Он знал что в России очень холодно,и там пют много водки.

12.Куда звонила Елена?

Елена звонила в полицию.

13.Какое место заняла героиня?

Она заняла первое место.

Տնային առաջադրանք մայրենիից 04/12/18

Տնային աշխատանք 4.12.2018

. Սովորի՛ր հետևյալը.
. Կազմի՛ր նախադասություններ՝ օգտագործելով վերաբերականներ:

Կարծեմ, նա դեռ չի եկել դպրոց:

Ցավոք սրտի նա մահացավ :

Իմիջալյոց,ասեմ ,որ նա լավ է սովորում:

Ո՛չ,դու այս դպրոցում էլ երբեք չես սովորելու:

Ես անպայման պետք է նրա համար նվեր գնեմ :

Միթե՞ նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից:

Երանի, իմ ծննդյան օրը շուտ գա :

Անշու՛շտ,մրցույթում նա պետք է հաղթի :

Իմիջայլոց, նա քեզ բարևեց,իսկ դու անգամ չնկատեցիր:

Դժվար ՝նա այսօր գա,նա միշտ հիվանդ է լինում:

ՎԵՐԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ
Կան բառեր, որոնք արտահայտում են խոսողի դատողական վերաբերմունքը եղելության նկատմամբ, օրինակ՝ Բարեբախտաբար, ամեն ինչ լավ անցավ։ Որևէ իրողության նկատմամբ խոսողի դատողական վերաբերմունքն արտահայտող բառերը կոչվում են վերաբերականներ (եղանակավորող բառեր)։ Առանձնացվում են վերաբերականների հետևյալ խմբերը. հաստատական՝ այո՛, արդարև, անշուշտ, անկասկած, անպատճառ, անտարակույս, անպայման, իսկապես, իրոք, հիրավի և այլն.
ժխտական ՝ ո՛չ, չէ՛.
երկբայական՝ գուցե, երևի, թերևս, կարծեմ, կարծես, կարծես թե, ասես, միգուցե, մի՞թե, արդյոք և այլն.
զգացական՝ բարեբախտաբար, դժբախտաբար, երանի, ցավոք և այլն.
սաստկական՝ անգամ, նույնիսկ, հենց, մանավանդ, նամանավանդ, մինչև անգամ, մինչև իսկ և այլն.
սահմանափակման՝ գեթ, լոկ, գոնե, թեկուզ, միայն, սոսկ, միայն թե և այլն ցուցական՝ ահա, ահավասիկ.
կամային՝ թող, ապա, հապա, մի և այլն.
զիջական՝ ի դեպ, իմիջիայլոց, համենայն դեպս, այնուամենայնիվ, այսուհանդերձ և այլն։ Վերաբերականները նախադասության անդամ չեն համարվում։

Վերաբերականներն առանձին հնչերանգով անջատվում են նախադասության անդամներից ստորակետով։
Օրինակ՝ Բժիշկը, անշուշտ, ոսկի ձեռքեր ուներ

Խոսողի հարցական վերաբերմունքն արտահայտող երկբայական վերաբերակնների վրա դրվում է հարցական նշան։
Օր.՝ Չէ՞ որ կյանքում չհասկացավ ոչ ոք մեզ: (Ե. Չ.)

Երբ հարցումը կոնկրետանում է նախադասության որևէ անդամի վերաբերյալ, վերաբերակնները հարցական նշան չեն ստանում:

Վերաբերականներն ըստ կազմության լինում եմ պարզ,բարդ և ածանցավոր։

Պարզ վերբերականներ են՝ ահա, անգամ, գեթ, գոնե, գեթ, իբր, իսկ, թող, լոկ, հենց, հո, մանավանդ, ոչ և այլն։

Բարդ վերաբերականներն են՝ իբր թե, իբրև, իրավ որ, իրոք որ , թերևս, թեկուզ, կարծես, միգուցե, միթե , մինչև անգամ, մինչև իսկ, նույնիսկ և այլն։

Ածանցավոր և բարդածանցավոր վերաբերականներն են՝ անկասկած, անպատճառ, անտարակույս, բարեբախտաբար, դժբախտաբար, տարաբախտաբար, իսկապես, միայն և այլն։

Բարդ վերաբերականներյ գրվում են կա՛մ միացած, կա՛մ անջատ բաղադրիչներով։

1.Միացած բաղադրիչներով գրվում են՝ ահավասիկ, թեկուզ, թերևս, իբրև, իհարկե, միգուցե, միթե, նամանավանդ, նույնիսկ և այլն։

2.Անջատ կամ հարադրությամբ գրվում են թե, որ շաղկապներով, ինչպես նաև իսկ, անգամ և մի քանի այլ բաղադրիչներով հարադրված հետևյալ վերաբերականները՝ ասես թե, դժվար թե, իբր թե, իբրև թե, կարծես թե, հազիվ թե, չլինի թե, իսկապես որ, իրավ որ, իրոք որ, իսկ և իսկ, ըստ երևույթին, մինչև անգամ, մինչև իսկ և այլն։