Տնային առաջադրանք մայրենիից 06/12/18

Վերաբերականները խմբավորի՛ր ըստ տեսակների։
Բարեբախտաբար, արդարև, անշուշտ, միայն, ահավասիկ, ի դեպ,
անպատճառ, ահա,անպայման, իսկապես, իրոք, հիրավի, ո՛չ, չէ՛, գուցե, երևի,
իմիջիայլոց, թերևս, կարծեմ, կարծես, միգուցե, այնուամենայնիվ, մի՞թե, արդյոք,
երանի, ցավոք, նույնիսկ, մանավանդ, մինչև իսկ, գեթ, լոկ, գոնե, կարծես թե,
սոսկ, միայն թե, անկասկած, հապա, մի, համենայն դեպս, այսուհանդերձ։

Հաստատական-արդարև,անշուշտ,անպատճառ, անպայման, իսկապես,իրոք,հիրավի, անկասկած,

Ժխտական-ոչ,չէ

Երկբայական-գուցե,երևի, թերևս ,կարծեմ,կարծես, միգուցե,միթե,արդյոք,կարծես թե

Զգացական- բարեբախտաբար,երանի,ցավոք,

Սաստկական-նույնիսկ, մանավանդ,մինչև իսկ

Սահմանափակման-միայն,ահավասիկ,ահա,գեթ,լոկ,գոնե,սոսկ,միայն թե,

Կամային-հապա,մի,

Զիջական-ի դեպ, իմիջայլոց, այնուամենայնիվ, համենայնդեպս, այսուհանդերձ։