Ֆիզիկա տնային առաջադրանք 07/04/19

1.Նկարագրել ջերմահաղորդականւթյան երևույթը <<ցուցադրող>> փորձը:
Սառույցը և տաքացված գնդիկները, իրար մոտեցնենք ապա կտեսնենք որ սառույցի ջերմաստիճանը բարձրանում է և այն սկսում է հալվել, իսկ տաքացված գնդիկը սառել է:
2.Բացատրել,թե ինչպես է ջերմահաղրդումն իրականացվում մոլեկուլների քաոսայն շարժմամբ և փոխազդեեցությամբ:
Գազերւմ մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են գտնվում, քան պինդ նյութեինը, հետևաբար ջերմահաղորումն գազերում ավելի դանդաղ է քան պինդ նյութերում: Նյութերի տաք և սառ մոլեկուլները իրար միացնլիս մեկը մյուսին է փոխանցում իր ներքին էներգիան և ջերմոթյունը:
3.Փորձով համզվել ենք,թե ինչպես պղնձե և պողպատե ձողերի երկայնքով ջերմահաղորդման արագությունները տարբերվեցին:Նկարագրել :
Պղինձը և պողպտե ձողերը ունեն տարբեր ջերմահաղորդականությու:Դրանից հետևում է այն,որ յուրաքանչյուր նյութ ունի իր ջերմահաղորդականության աստիճանը և այդ պատճառով էլ այն նյութը, որի ջերմահաղորդականությունը բարձր է ապա այնտղ ջերմահաղորդակնությունը ավելի արագ է տեղի ունենում:
4.Թվարկել լավ և վատ ջերմահաղորդիչ նյութեր
Վատ ջերմահաղորդիչ նյութերից են ՝թվածինը և երկաթը:
5.Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ
Որովհետև օդը գազային նյութ է, այսիքն նրա մոլեկուները իրարից ավելի հեռու են հետևաբար ՝ այնտեղ ջերմահաղորդականությունը տեղի է ունենում ավելի դանդաղ:
6.Ինչ կիրառություններ ունեն վատ ջերմահաղորդիչները
Վատ ջերմահաղորդակիչները կարռլի է օգտագործել որպես ջերմամեկուսիչներ:
7.Ջերմահաղորդման որ եղանակն ենանվանում կոնվեկցիա
Կոնվեկցիա են անվանում հեղուկի կամ գազի հոսանքների միջոցով կատարվող ջերմահաղորդումը, որը հետևանք է հեղուկի կամ գազի շերտերի անհավասարաչափ տաքացման:
8.Որն է կոնվեկցիայի և ջերմահաղորդականության երևույթի հիմնական տարբերոությունը:
Ջերմահաղորդականության ժամանակ հեղուկի կամ գազի շերտերը հավասարաչափ են տաքացվում, իսկ կոնվեկցիայի ժամանակ անհավասարաչափ:
9.Ինչպես է գոյանում ամպը:
Արեգակը տաքացնում է հատակը միաժամանակ տաքացնելլով մթնոլորտային շերտը: Կոնվեկցիայի շնորհիվ տաքացված օդի այդ զանգվածը բարձրանում է վեր: Բարձրանալու հետ միարժամանակ տաք օդն ընդհարձավում է շատ արագ: Օդի այդ զանգվածի ջերմաստիճանը նվազում է: Վեր բարձրացող օդը սսկսում է սառել, եթե որոշ քննակով խոնավ է, ապա որոշ բարձրությունից սկսում է առաջացնել ջրի մանր կաթիլներ, գոյանում է ամպ:
10.Ինչպես է առաջանում քամին:
Երբ տաք օդը և սառ օդը միախառնվում են արդյոնքում առաջացնում են քամի:
11.Ինչու են հեղուկները և գազերը տաքացում ներքևից:
Որպեսզի արագացնեն կոնվեկցիան, և որ այն գոլորշանա դեպի վերև:
12.Հնարավոր է արդյոք կոնվեկցիանպինդ մարմիններում:Ինչու
Քանի որ պինդ մարրմինները չունեն գոլորշիանալու հատկությյուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s