Էուկարիոտիկ բջջիջներ

Էուկարիոտներ են կոչվում կորիզավոր բջիջները:Էուկարիոտիկ օրգանիզմների բջիջները շատ բազմազան են,տարբերվում են իրենց ձևով,չափսերով,կառուցվածքով և կազմությամբ:Ի տարբերություն պրոկարիոտիկ բջիջների՝ օրգանոիդներից էուկարիոտիկ բջիջներում կաան նաև էդոպլազմային ցանց,Գոլջիի ապարատ,միտոքոնդրիումներ և այլն:Էուկարիոտիկ բջիջները միմյանցից տարբերվում են նար կենսաքիմիական հատկանիշններով ,օրինակ՝ պահեստային ածխաջրերի կազմով:Բուսական բջիջներում կան նաև պլաստիդներ,այդ բջիջներին բնորոշ են ամուր բառապատը և խոշոր վակուոլները:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s