Կրթական ինքնավարություն/10-րդ դասարան/Դասարանական աշխատանք

Հարցեր

1 խումբ Նկարագրեք Երվանդ Դ-ի ժամանակաշրջանի մշակույթը։ Որոնք էին Վանի թագավորության գերագույն աստվածները և ինչ էին խորհրդանշում։ Կազմեք Վանի թագավորության արքայատոհմի ժամանակագրությունը։ Խումբ 2 Պատմեք Ամավիրի մասին Հայկազուն Երվանդականների ժամանակաշրջանի ընթացքում։ Ընտրեք Վանի թագավորության որևէ արքայի և պատմեք նրա մշակուլյաին ձեռքբերումների մասին։ Համեմատեք Վանի թագավորության նյութական մշակույթը Երվանդունիների հետ։ Աղբյուրներ

ԱրարատՈւրարտութագավորությունը՝վավերագրականֆիլմ

Վանիթագավորությունը

ՈՒՐԱՐՏՈՒՆՀԱՅԿԱԿԱՆԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԷԳԻՏԱԿԱՆՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ՝ՄԻԱՎՈՐՎԱԾՄԵԿՖԻԼՄՈՒՄ

Հինշրջանիհայկականմշակույթիզարգացումը
Երվանդունիների մայրաքաղաք Արմավիր

Երվանդ Դ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s