Մակբայ

Գործողության տեղ,ժամանակ,ձև,չափ,քանակ ցույց տվող բառերը կոչվում են մակբայ:

  1. Գործողության ընդհանուր իմաստը գործողության հատկանիշն է
  2. Ձևաբանական առանձնահատկություն՝ չթեքվող
  3. Տեսակները՝ տեղի,ձևի,ժամանակի,չափի ու քանակի
  4. Շարահյուսական դերը՝բայական անդամի լրացում

Մակբայների ածանցները

Աբար
Խոնարհաբար,հայրաբար,աստիճանաբար

Ապես
Մշտապես,ֆիզիկապես,նյութապես,հոգեպես

Որեն
Համառորեն,մարդկայնորեն

Ովին
Լիովին,ամբողջովին

Ակի
Կրկնակի,հոգնակի,որոշակի

Տեղի մակբայներ
Ամենուրեք,բերնեբերան,դես ու դեն,դռնեդուռ,գյուղեգյուղ,երկրեերկիր,ընդառաջ,հեռու,հետ,հեռու-հեռու,պատն ի վեր,սարն ի վեր,տեղ-տեղ

Ժամանակի մակբայներ

Այժմ,արդեն,այլևս,այսուհետ,այսուհետև,այսօր,առայժմ,ապա,գիշեր-ցերեկ,դեռևս,երբեք,հիմա,հավետ,հետո,շուտով,օրեցօր,օրըստօրե,վաղուց

Ձևի մակբայ
Արագ,արագ-արագ,կամաց-կամաց,կամաց,զույգ-զույգ,մեն-մենակ,շարունակ,շտապ

Չափ ու քանակի մակբայներ
Եռակի,չափազանց,ամենեւին,քիչ-քիչ,ամբողջովին,հաճախակի,մեկ-մեկ,դարձյալ

Նախադասություններ
Արդեն իջնում է եղյամը,
Ցուրտ քամին արդեն պուրակ է մտնում

Վաղուց ես դու ինձ մոռացել

Վայրի գազաններ բներից ընկան,
Քարե-քար եղան ,դատարկուն եղան