Italy in your hands/Project ,,Virtual journeys,,/Translation

By Feliks Ghazaryan, translated from Armenian, original here

Italy in your hands
I am convinced that many of you now would like to walk around fashionable streets of Milan, to feel the spirit of gladiators and emperors in Rome, sail in the water transport of Venice, experience the presence of God in the Vatican. But now, not even the locals can do it.
When they show what Italy is like at this moment, I just close my eyes and remember the memories that I had there. I am on the list of people who have seen Italy before the epidemic, in all charm and mood.
I will try to take you through the streets of one of the epicentres of European culture, Italy.
Studying the history of the country you can’t say that its path was easy. Italy was the first powerful state in Europe, and everyone knew the Roman Empire. History left its mark on the architecture of the country: old-style cities, narrow streets and gigantic castles. By the way, the power of the city and the empire in Italy was measured by the height of the city tower, and that’s the reason why you can see a tower in all cities, even small ones. Each Italian city has a history, a museum with crazy architectural solutions.

I am admired by Florence. In Florence you will not find high-rise buildings with modern design, everything here is as it used to be, and if something new is built, it will definitely be named after a famous Florentine. This city-museum is one of Europe’s most famous and ancient cultural centres, it was founded in 59 by Julius Caesar (BC).

The city gave to the world such greats as Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, Nicolo Machiavelli, Dante and Galileo. Here, musicians are accompanied everywhere and they emphasize the cultural features of Florence. In Florence, you can buy wine and of course, try ice cream. The river Arno divides the city into two parts, and Ponte Vecchio is located on the river. Have you ever seen the bridge on which houses are built? If no the Ponte Vecchio is well known for this, and also because of the many wars over that bridge.

Apart from the charm of the cities, it was very interesting and nice for me to communicate with locals, and I am admired. There is no evil and roughness in people. In every place where I communicated with locals, I only got a smile in my face and positive charges irrespective of the fact whether you are a tourist or a local.

And now the saddest thing is that people are so close to each other, but they are communicating from away. I hope this situation will not last long and many people will be able to travel to their favorite cities and towns. And I will be in Italy because of my profession traces…

I don’t want to see Italy depressed, it does not suit it.

Ինքնաստուգում/Ոչ մետաղներ/Քիմիա

Ինքնաստուգում՝ ՙՙՈչ մետաղներ՚՚

Յուրաքանչյուր առաջադրանքը 0.5 միավոր է

1.Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմներն են մտնում թվարկված բոլոր նյութերի բաղադրության մեջ. նատրիումի հիդրօքսիդ, օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական թթու, ծծմբի(VI) օքսիդ.

1) ծծումբ 2) քլոր 3) թթվածին 4) ածխածին

2.Օդում ֆոսֆորի այրման, ստացված ֆոսֆորի (V) օքսիդի ջրում լուծվելը և ֆոսֆորական թթվի չեզոքացումը նատրիումի հիդրօքսիդով ռեակցիաներըի ո՞ր տեսակին են համապատասխանում .

1) միացման, տեղակալման, փոխանակման
2) միացման, միացման, փոխանակման
3) փոխանակման, տեղակալման, միացման
4) միացման, փոխանակման, տեղակալման

3.Թթվածնի քանի՞ ատոմ կա ալյումինի օքսիդի մեկ մոլեկուլում.

1) 4 2) 1,806 . 1024 3) 2 4) 3

Բանաձևը՝Al2O3:Այն իր մեկ մոլեկուլում պարունակում է՝ 2 ալյումինի ատոմ և 3թթվածնի ատոմ:

4.Ո՞ր շարքում են գրված միայն թթվային օքսիդների բանաձևեր.

1) CO2, Mn2O7, P2O5, NO2
2) Al2O3, K2O, SO3, CrO
3) FeO, P2O3, N2O, BaO
4) CrO3, CO, SrO, Cs2O

5.Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ամֆոտեր (երկդիմի) օքսիդների համար.

1) փոխազդում են միայն հիմքերի հետ
2) փոխազդում են միայն թթուների հետ
3) փոխազդում են և’ հիմքերի, և’ թթուների հետ
4) չեն փոխազդում են ո’չ հիմքերի, ո’չ թթուների հետ

6.Որո՞նք են 1, 2, 3, 4 նյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

Cu 1 › CuO 2 › CuSO4 3 › CuCl2 4 › Cu(OH)2
1) H2,H2SO4, HCl, KOH 3) O2, H2SO4, BaCl2, NaOH
2)H2O, SO3, NaCl, NaOH 4) O2, SO3, HCl, H2O

7.Որո՞նք են ոչմետաղ —> թթվային օքսիդ —> թթու —> աղ ծագումնաբանական կապն արտահայտող փոխարկումների շղթայում համապատասխան ռեակցիաների հավասարումների ձախ մասերը` ըստ իրականացման հերթականության.

ա) SO2 + H2O =
դ) H2SO3 + CaO =
բ) S + O2 =
ե) SO2 + CaO =
գ) S + H2O =
1) բ, ե, դ 2) բ, ա, դ 3) գ, դ, ե 4) ե, ա, գ

ա) SO2 + H2O =H2SO3-թթու
դ) H2SO3 + CaO =CaSO3+H2O-ծագումնաբանական աղ
բ) S + O2 =SO2-թթվային օքսիդ
ե) SO2 + CaO =CaSO3-աղ
գ) S + H2O =H2S+SO2=H2O+S-?

8.Ջրածին ստանալու համար մետաղական ցինկի հետ ո՞ր թթուն են փոխազդեցության մեջ դնում.

1) խիտ H2SO4 2) նոսր H2SO4 3) խիտ HNO3 4) նոսր HNO3

9.Հետևյալ նյութերից ` HNO3, CaO, CuSO4, Ca(OH)2, P2O5 որո՞նք կփոխազդեն նատրիումի հիդրօքսիդի հետ` առաջացնելով չեզոք աղեր. Ճիշտ պատասխանը` բոլոր հնարավոր ռեակցիաների գործակիցների գումարն է.

1) 20 2) 21 3) 25 4) 26

HNO3+NaOH=H2O+NANO3
CaO+NaOH=CA(OH)2+NA2O
CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2⬇️+Na2SO4
Ca(OH)2+2NaOH=CaO2+2H2O+2Na

10.Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի հետ.

1) FeO, CrO3, HClO 3) ZnO, HClO4, MgO
2) KCl,SO2,CO2 4) FeCl3, ZnO, Mn2O7

11.Համապատասխան պայմաններում հետևյալ զույգերից մի քանիսի նյութերը փոխազդում են.
ա) Zn և FeCl2, բ) Fe և ZnCl2, գ) Cu և AgNO3, դ) CuO և HNO3,ե) CuSO4 և Fe:

12.Որքա՞ն է տեղակալման ռեակցիաներում ստացվող բարդ նյութերի
հարաբերական մոլեկուլային զանգվածների գումարը.
1) 392 2) 480 3) 476 4) 264

13.NaOH, H2SO4, Al(OH)3, Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3 միացություններից մի քանիսը հնարավոր է ստանալ համապատասխան օքսիդի և ջրի միացումով: Որքա՞ն է հնարավոր ռեակցիաների հավասարումների գործակիցների գումարը.
1) 10 2) 25 3) 4 4) 6

14.Միացություններում +6 օքսիդացման աստիճան ցուցաբերող քիմիական տարրի առաջացրած 0,875 գ զանգվածով երկհիմն թթվի քայքայումից գոյացել է 0,812 գ այդ թթվին համապատասխանող օքսիդ: Որքա՞ն է թթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ).
1) 250 2) 210 3) 162 4) 98

15.Թթվածնի քանի՞ ատոմ է պարունակում 1,02 գ ալյումինի օքսիդը.
1) 1,806 . 10^21 2) 0,03 3) 0,01 4) 1,806 . 10^22

m(Al2O3)=0.00102կգ=1.02 գ
Գտնել N(O)

М(Al2O3)=102գ/մոլ
n(Al2O3)=m/M=1.02/102=0.01 մոլ
Ըստ Al2O3-ի բանաձևի այն ունի 3 մոլ O-ի ատոմ և 2 մոլ Al-ի ատոմ
N(O)=6,02×10^23×(3×0.01)=0.03×6,02×10^23=0.1806×10^23=1.806×10^22

16.7,8 գ զանգվածով կալիումը լուծել են 48,4 գ ջրում: Որքա՞ն է նյութի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում.
1) 20 2) 80 3) 25 4) 65

17.Որքա՞ն է երկաթի օքսիդի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, եթե դրա 19,68 գ զանգվածով նմուշը մինչև մետաղ վերականգնելու համար ծախսվել է 8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով ջրածին.
1) 72 2) 160 3) 23 4) 104

Գտնել Mr(Fe2O3),եթե՝
Mr(Fe2O3)=56×2+16×3=112+48=160

18.Ծծմբական և ազոտական թթուներ պարունակող 945 գ զանգվածով ջրային լուծույթին ավելցուկով բարիումի քլորիդ ավելացնելիս անջատվել է 116,5 գ նստվածք: Նստվածքի անջատումից հետո մնացած լուծույթը չեզոքացնելու համար ծախսվել է 100 գ նատրիումի հիդրօքսիդ:

ա) Որքա՞ն է ազոտական թթվի զանգվածային բաժինը (%) ելային լուծույթում:
բ) Որքա՞ն է ելային լուծույթում ծծմբական թթվի զանգվածը (գ):

19.Պարբերական համակարգի գլխավոր ենթախմբերի տարրերից մեկի բարձրագույն օքսիդի մոլային զանգվածը 108 գ/մոլ է, իսկ այդ օքսիդում թթվածնի զանգվածային բաժինը 74 % է:

ա) Որքա՞ն է այդ տարրի ջրածնային միացության մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
բ) Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթու կառաջանա այդ օքսիդի մեկ մոլը ջրում լուծելիս:

7 հետաքրքիր փաստեր լույսի մասին

1.Լույսն ունի իմպուլս: Գիտնականները զարգացնում են այս էներգիան օգտագործելու եղանակները հեռավոր տիեզերական ճանապարհորդության համար:

2.Գորտի աչքերը այնքան զգայուն են լույսի նկատմամբ, որ Սինգապուրի հետազոտողները դրանք օգտագործում են աներևակայելի ճշգրիտ ֆոտոնային դետեկտորներ մշակելու համար:

3.Տեսանելի լույսը միայն այն էլեկտրամագնիսական սպեկտրի մի մասն է, որը տեսնում են մեր աչքերը: Ահա թե ինչու LED լամպերն այնքան տնտեսական են: Ի տարբերություն շիկացած լամպերի, LED լամպերը արտանետում են միայն տեսանելի լույս:

4.Լուսատիտիկները սառը փայլ են արձակում քիմիական ռեակցիայի միջոցով `100 տոկոս արդյունավետությամբ: Գիտնականներն աշխատում են լուսատիտիկների իմիտացիայի վրա,որպեսզի ստեղծեն ավելի տնտեսական LED լամպեր:

5.Որպեսզի Նյուտոնը ուսումնասիրեր այն՝ ինչպես են մեր աչքերը ընկալում լույը,նա ասեղներ է մտցրել աչքի վարդակ: Նա փորձեց հասկանալ ՝ արդյո՞ք լույսը դրսից կամ ներսից եկածի արդյունքն է: (Պատասխան. Երկու ենթադրություններն էլ ճիշտ են, քանի որ աչքերի ձողերը արձագանքում են որոշակի հաճախականություններ):

6.Եթե Արևը հանկարծ հանգեր, Երկրի վրա ոչ ոք չէր նկատի դա ևս 8 րոպե 17 վայրկյան: Սա այն ժամանակն է, որը անհրաժեշտ է արևի լույսը Երկր հասնելու համար: Բայց մի անհանգստացեք, Արևը վառելիք է մնացել ևս 5 միլիարդ տարի:

7.Չնայած նրանց անվանմանը ՝ սև խոռոչներն իրականում տիեզերքի ամենապայծառ առարկաներն են: Չնայած այն հանգամանքին, որ մենք չենք կարող իրադարձությունների հորիզոնից այն կողմ նայել, դրանք կարող են ավելի շատ էներգիա ստեղծել, քան գալակտիկաները, որտեղ գտնվում են:

Աղբյուրը՝ https://www.infoniac.ru/news/20-udivitel-nyh-faktov-o-svete.html

Distance learning

Complete the report by putting the verbs in the correct form, using ing or to.

Swimmer abandons Channel swim
James Forsyth has decided (1) to abandon (abandon) his second attempt at (2) swimming (swim) the English Channel after (3) breaking (break) his ankle in a
cycling accident. His decision (4)to postpone (postpone) this attempt came after a two
week holiday (5) mountainbiking (mountainbike) in Majorca with his wife. His first attempt was also unsuccessful and he is unlikely (6) to be (be) back training for quite a few months. He said in a recent interview that he had not yet decided whether
(7) to try (try) one more time, but denies (8) losing (lose) total interest in
the project. ‘I aim (9) raising (raise) money for a local charity’ he explained. He
continued by (10) saying (say) that if he could manage (11) to find (find) the
time, he would do a lot more charity work.


Reading Graffiti Make up 5 questions related to the text
You can travel almost anywhere in the world, and you will probably see graffiti. Although graffiti is more common in big cities, today you may find it in almost any region or district, big or small. It’s everywhere: on trains, walls, bridges and buildings. Love it or hate it but graffiti is part of the everyday urban world. Some people consider it art while others think it’s vandalism. However, few of them really know how old graffiti is.

The word graffiti itself probably comes from the old Greek verb which means “to write”. Writings on walls already existed in ancient Rome. The Romans cut graffiti on walls and monuments. What was it like, you may ask? Ancient graffiti was absolutely different from today’s. It showed phrases of love, political ideas, simple thoughts, magic spells, alphabets, and famous quotations from literature.

Modern graffiti dates back to the US of the 1960s. At that time for young people it was a form of self-expression and a political protest. Teenage groups in New York, for example, painted graffiti to mark their territory. Later, there started competitions between different groups. That meant that the quality of graffiti became more important than just the amount of it.

Today graffiti has travelled all over the world. However, it is still an illegal art. It has been always painted on private or public property, like cars, trains, fences and house walls. As a result most people see it as vandalism. Besides, it’s rather hard to clean graffiti paints, and cities spend millions every year on it. So, in most countries graffiti is forbidden.

On the other hand, modern graffiti is, by its nature, a form of painting. After all, the artists uses the same methods and materials. However, instead of paints a graffiti artist prefers sprays, markers, and crayons. Some of their works are really impressive and fascinating, they are powerful and have a deep meaning. Graffiti often makes grey walls look cheerful.

The purpose of some graffiti is to spread and declare social ideas. That’s why a lot of graffiti paintings have political topics. Some cities have special places where the walls of different buildings can be used to create pieces of graffiti art.

Probably, the most famous graffiti artist is Banksy, who comes from Bristol, England. He strongly believes that writing graffiti on buildings is an effective way to communicate with people. His works are very often aggressive, provocative and even rude. In his graffiti he expresses personal political and social views, which are against war and capitalism.

Banksy is known not only for his graffiti works. He also likes playing “jokes”. He sometimes unofficially hangs his works in the main art galleries. He doesn’t want to be paid for them because he’s sure art should be free. He says he wants to see how long it will take people to notice it. Once Banksy went into the Tate Gallery dressed as an old man, and glued a picture to the museum wall in protest of the Iraq War.

Questions
What does word graffiti mean?
Is graffiti legal?
Who is the mots popular graffiti artist?
What you need to create graffiti?
What Banksy did at Tate Gallery,and for what?


Examination topics / choose three topics and comment on them

 • SOS – Save Our Space. We need your help to clean up our city. What have you ever done or are going to do to keep it clean?
 • Your school trips. Tell about your last trip or about the trip which you liked most of all.
 • If you could change one important thing in your country, what would you change? Use reasons and specific examples to support your answers.
 • My favourite corner in the school. Where do you like to spend your time? Why?
 • Our school web-site. Do you find it useful? If yes, why. If no, why. Suggest some ways to make it better.
 • The Internet in my life. The advantages and disadvantages of Media education.
 • Blog as an educational tool (area). How long have you had your blog? How often do you update your blog? The advantages and disadvantages of using blog as an educational tool?
 • Educational camps in our school. Which camp do you prefer-summer or winter? Why? Tell about your favourite activity during the camps.
 • Folk music and dance classes in our school. The song and dance which I like most of all.
 • Sport centres in our school. Which sport have you chosen? Why?

If you could change one important thing in your country, what would you change? Use reasons and specific examples to support your answers.

I think that it will be something ecological. Like recycling trash. I think that in every building,house,and in street should be trash container with sections,and every section will be seperated by type of trash. We can recycle plastic and make other plastic things ,or recycle paper and make new paper. Recycling will help us and our planet.

Your school trips. Tell about your last trip or about the trip which you liked most of all.

My last trip was trip to Gyumri with madam Sofia.It was very interesting and memorable journey with my class.It was the first time that I saw snow in 2019’s winter.We played snowballs a lot. Also we visited a lot of interesting places like: Ani photo studio, Dzitoghtsyan House-Museum and other places.It was very interesting trip…

Sport centres in our school. Which sport have you chosen? Why?

Our school has a lot of sport centres and it is very good for students.We can choose what sport we want to do.
Mine is shooting. I don’t know why but I always liked shooting games, and maybe that was the reason why I loved shooting. Sometimes shooting can be relaxing. After difficult school day you go and shoot… There’s nothing better…

А что будет если не станет интернета?

1.Как ты думаешь, если вдруг не станет интернета, будет ли это катастрофой для жителей Земли?
Да,ведь люди уже привыкли что есть интернет,и он упрощает нашу коммуникацию.Интернет является огромной частью нашей жизни,и многим будет очень трудно без него.

2.Насколько вероятно, что интернет целиком и полностью исчезнет?
Я думаю,то что это не возможно, многие люди будут против этому,и не позволят удалить интернет.

3.Если интернет всё-таки исчезнет, что пострадает в первую очередь?
Пострадают многие компании, ведь без интернета не будет работать их компания.Интернет является огромной частью бизнеса,маркетинга ,и без него они оба будут не работать.

“Если ты хочешь быть лучше остальных, то приготовься делать то, что остальные не хотят делать.”

Согласись или не согласись со следующим высказыванием ( письменно):
“Если ты хочешь быть лучше остальных, то приготовься делать то, что остальные не хотят делать.”
Майкл Фелпс

Я полностью согласна с этим высказыванием, если ты хочешь побороть всех, то ты должен доказать это сделав какое-то дело. И с помощью этого “какого-то” дела ты должен стать лучше всех. И, естественно, это “какое-то” дело должно быть масштабным, таким масштабным чего не делал еще не кто. Но разве нужно быть лучше чем остальные? Нет,нужно быть самим собой, ведь это уже отличает тебя от остальных, и делает лучше других, делает тебя собой…

“Чего надо добиваться в жизни. Мои победы. Планы на будущее.”

Жизнь штука сложная и относительная…И каждую  сложность, которую мы побороли делает нас ещё сильнее. Каждую сложность, которую мы побороли в нашей жизни, становится нашим достижением. Каждую сложность, которую мы побороли, каждую боль, которой мы сказали нет и двигались вперед, каждое падение, после которого мы вставали ,считается достижением,вот чего надо добиваться в жизни.

Победа для меня не является победа на конкурсе. Победа для меня- это моральная, духовная победа. Когда ты побеждаешь самого себя, говоришь нет самому себе, и в итоге делаешь нового себя, лучшего себя.

Моих побед не так уж и много, но это относительно, ведь смотря с кем мы меня сравниваем. Но конкретно для меня их мало. Я хочу идти только и только вперед ,подниматься с горы на гору…Я много чего жду от этой жизни, и верю что все сбудется, ведь моё будущее в моих руках…

Առցանց ուսուցում/Հայոց լեզու/Գրականություն/

1․Ստեղծագործական՝ «Իմ ժամանակը»։ Կազմեք ձեր օրագիրը, գրեք ձեր անցկացրած օրվա մասին, զբաղմունքը, այլ։

Իմ ժամանակը

Մարդիկ կարծելով,որ ունեն շատ ժամանակ անխնա ծախսում են այն:Չեն մտածում հետևանքների մասին,չեն մտածում,որ միգուցե հնարավոր էր այն ծախսել ավելի ճիշտ և ծախսել ավելի մտածված:Ես չեմ կարող ասել,որ ինքս այն ծախսում եմ ճիշտ և մտածված,բայց փորձում եմ անել ամենինչ դրան հասնելու համար:
Սովորաբար օրվա մեծ մասը անցկացնում եմ դպրոցում:Միջինում յոթ ժամ անցկացնում եմ դպրոցում,երկու ժամ պարապմունքի վայրում,մոտ երեք ժամ ճանապարհին(դեպի դպրոց,տուն և այլն),երեք-չորս ժամ անցկացնում եմ տնային աշխատանք կատարելով,երեք ժամ տրամադրում եմ հանգստին և վերջապես ունենում եմ վեց ժամ քուն:
Քանի,որ հիմա հեռավար ուսուցում է՝ ժամանակիս մեծ մասը անցկացնում եմ քնելով,անցկացնում եմ ընտանիքիս հետ,փորձում եմ անել ամեն բան,որպեսզի նույնսիկ ունենալով 24 ժամ,որոնք գտնվում են իմ տրամադրության տակ,ծախսեմ ավելի մտածված:
Երբ ունենում եմ ազատ ժամանակ սկսում եմ զբաղվել տարբեր զբաղմունքներով,որոնք ես երբեկ չէի փորձել:Օրինակ՝ երեկ փորձեցի գրաֆիկ նկարչությունը,օրեցօր հմտացնում եմ իմ խոհարարական հմտությունները:
Ամենօր փորձում եմ ժամանակից “քամել” ամեն բան,քանի որ չգիտես՝ երբ այն կկանգնի…Ժամանակը քիչ է՝ օգտագործեք այն մտածված և վերցրեք յուրաքանչյուր վարկյանից այն ամենը ինչը,որ նա Ձեզ տալիս է:

2․«Կարդում ենք Չարենց» նախագիծը շարունակվում է․
Չարենցի գույները-առաջադրանք
1․ Հավաքի՛ր տեղեկություններ Եղիշե Չարենցի «Ծիածան» ժողովածուի մասին, գրի՛ր բլոգումդ:
Չարենցի «Ծիածան» ժողովածուն նվիրված էր Կարինե Քոթանճյանին: «Ծիածան»-ը իրենից ներկայացնում է տարբեր հոգեվիճակների,ապրումների գույների մի շարան,որոնք արտահայտված են բանաստեղծությունների տեսքով:Շարքը իրենից ներկայացնում է մի գունային շարան, կազմված՝ «Կապույտը»,«Ոսկին»,«Մանուշակագույն» մասերից:

2․ Կարդա՛ Կապույտի, Ոսկու, Մանուշակագույնի շարքերը, բացահայտի՛ր կապույտ, ոսկեգույն, մանուշակագույն գույների խորհուրդը այս ժողովածուի մեջ: Նշի՛ր, թե ի՞նչ գիտես այս գույների խորհրդի, նշանակության մասին ընդհանրապես:

Ծիածանի երեք գույներից կապույտը՝ երկինքն էր,կապույտ թախիծն էր,հոգու կարոտը,արցունքները:Ոսկին՝ արևն էր,երջանկությունը,այդ անմար հույսը:Իսկ մանուշակագույնը ՝ կարծես մայրամուտի և մութ,խորը երեկոյի միջև միջին ոսկին լինի,ճանապարհը որը միավորում է այդ երկուսին,այն մշուշ էր,մոխրացած երազ էր…դ

3․ Ընտրի՛ր բանաստեղծություններից մեկը, վերլուծի՛ր՝ բնութագրելով հերոսին:

Դու տրտում ես, բայց արևի բռնկված ոսկին
Ոսկեզօծել է քո կապույտ, աստղայի՜ն հոգին:
Ու սփրթնած դեմքի՜դ վրա բռնկվող մի փայլ.
Այն արև՜ն է, այն արև՜ն է, աստղայի՜ն եղբայր:

Դու չե՞ս ուզում, դու չե՞ս ուզում արևի ոսկին.
Չե՞ս հավատում արևի տակ շիկացած հասկին

Միայն նայի՜ր ու հասկացի՜ր, օ, նայի՜ր ու տե՜ս. —
Մի ոսկեգույն քող են հագել դաշտ, անտառ ու սեզ:

Ու լեռնային, երկինք տանող ձյունածածկ ուղին
Հրաժեշտ է տալիս հիմա բիլ մառախուղին

Եվ ամե՜ն տեղ, ինչպես և այն լեռնուղու վրա
Բռնկվել է ժպիտոսկին Արևի Նրա

Հետևյալ հատվածը «Ոսկին» բանաստեղծության մի մաս է:Հետևյալ տողերում Չարենցը փորձում է ուրախացնել մեր հերոսուհուն:Նա փորձում է ամեն կերպ նրա կապույտ հոգին ոսկեզօծել և լցնել ջերմությամբ և ժպիտով:

4․Ընտրի՛ր «Ծիածան» ժողովածուից մեկ բանաստեղծություն, սովորի՛ր անգիր, ձայնագրիր:

Եղիշե Չարենց <<Մանուշակագույն>>

Առցանց ուսուցում

Արդեն երկրորդ անգամ է, ինչ սկսում ենք առցանց ուսուցմամբ զբաղվել, և յուրաքանչյուր օր մեր առցանց ուսուցման հմտությունները զարգանում են: Քանի որ վարակը շարունակում է տարածվել, կարծում եմ, որ առցանց ուսուցումը նույնպես կշարունակվի: Ինչպես յուրաքանչյուր գործունեություն, առցանց ուսուցումն էլ ունի իր դժվարությունները և առավելությունները:

Օրինակ՝ առավելություններից են՝

 • Հնարավորություն կատարել աշխատանքը տանից և մեզ հարմար ժամին
 • Առցանց ուսուցման շնորհիվ մենք շարունակում ենք մեր ուսուցումը և բաց չենք թողնում այն

Օրինակ՝ դժվարություններից են՝

 • Ուսուցիչը չի գտնվում քո կողքին և չի կարող քեզ դեմ դիմաց բացատրել թեման(բայց մեկ է անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչներին մեյլով գրում ենք մեր հարցերը, և նրանք պատասխանում են)

Նայև առցանց ուսուցման ընթացքում զարգացնում ենք մեր մեդիահմտությունները,ծանոթանում ենք նոր մեդիահարթակների: Նաև դասերը անցկացնում ենք տեսազանգով, որը ավելի է հեշտացնում առցանց ուսուցումը:

Ընդհանուր առմամբ առցանց ուսուցումը անցնում է շատ լավ և կարևորը այս ճգնաժամի ընթացքում մեր կրթությունը չի տուժում: