Ինքնաստուգում/Ոչ մետաղներ/Քիմիա

Ինքնաստուգում՝ ՙՙՈչ մետաղներ՚՚

Յուրաքանչյուր առաջադրանքը 0.5 միավոր է

1.Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմներն են մտնում թվարկված բոլոր նյութերի բաղադրության մեջ. նատրիումի հիդրօքսիդ, օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական թթու, ծծմբի(VI) օքսիդ.

1) ծծումբ 2) քլոր 3) թթվածին 4) ածխածին

2.Օդում ֆոսֆորի այրման, ստացված ֆոսֆորի (V) օքսիդի ջրում լուծվելը և ֆոսֆորական թթվի չեզոքացումը նատրիումի հիդրօքսիդով ռեակցիաներըի ո՞ր տեսակին են համապատասխանում .

1) միացման, տեղակալման, փոխանակման
2) միացման, միացման, փոխանակման
3) փոխանակման, տեղակալման, միացման
4) միացման, փոխանակման, տեղակալման

3.Թթվածնի քանի՞ ատոմ կա ալյումինի օքսիդի մեկ մոլեկուլում.

1) 4 2) 1,806 . 1024 3) 2 4) 3

Բանաձևը՝Al2O3:Այն իր մեկ մոլեկուլում պարունակում է՝ 2 ալյումինի ատոմ և 3թթվածնի ատոմ:

4.Ո՞ր շարքում են գրված միայն թթվային օքսիդների բանաձևեր.

1) CO2, Mn2O7, P2O5, NO2
2) Al2O3, K2O, SO3, CrO
3) FeO, P2O3, N2O, BaO
4) CrO3, CO, SrO, Cs2O

5.Ո՞ր պնդումն է ճիշտ ամֆոտեր (երկդիմի) օքսիդների համար.

1) փոխազդում են միայն հիմքերի հետ
2) փոխազդում են միայն թթուների հետ
3) փոխազդում են և’ հիմքերի, և’ թթուների հետ
4) չեն փոխազդում են ո’չ հիմքերի, ո’չ թթուների հետ

6.Որո՞նք են 1, 2, 3, 4 նյութերը փոխարկումների հետևյալ շղթայում.

Cu 1 › CuO 2 › CuSO4 3 › CuCl2 4 › Cu(OH)2
1) H2,H2SO4, HCl, KOH 3) O2, H2SO4, BaCl2, NaOH
2)H2O, SO3, NaCl, NaOH 4) O2, SO3, HCl, H2O

7.Որո՞նք են ոչմետաղ —> թթվային օքսիդ —> թթու —> աղ ծագումնաբանական կապն արտահայտող փոխարկումների շղթայում համապատասխան ռեակցիաների հավասարումների ձախ մասերը` ըստ իրականացման հերթականության.

ա) SO2 + H2O =
դ) H2SO3 + CaO =
բ) S + O2 =
ե) SO2 + CaO =
գ) S + H2O =
1) բ, ե, դ 2) բ, ա, դ 3) գ, դ, ե 4) ե, ա, գ

ա) SO2 + H2O =H2SO3-թթու
դ) H2SO3 + CaO =CaSO3+H2O-ծագումնաբանական աղ
բ) S + O2 =SO2-թթվային օքսիդ
ե) SO2 + CaO =CaSO3-աղ
գ) S + H2O =H2S+SO2=H2O+S-?

8.Ջրածին ստանալու համար մետաղական ցինկի հետ ո՞ր թթուն են փոխազդեցության մեջ դնում.

1) խիտ H2SO4 2) նոսր H2SO4 3) խիտ HNO3 4) նոսր HNO3

9.Հետևյալ նյութերից ` HNO3, CaO, CuSO4, Ca(OH)2, P2O5 որո՞նք կփոխազդեն նատրիումի հիդրօքսիդի հետ` առաջացնելով չեզոք աղեր. Ճիշտ պատասխանը` բոլոր հնարավոր ռեակցիաների գործակիցների գումարն է.

1) 20 2) 21 3) 25 4) 26

HNO3+NaOH=H2O+NANO3
CaO+NaOH=CA(OH)2+NA2O
CuSO4+2NaOH=Cu(OH)2⬇️+Na2SO4
Ca(OH)2+2NaOH=CaO2+2H2O+2Na

10.Ո՞ր շարքի բոլոր նյութերն են փոխազդում կալիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթի հետ.

1) FeO, CrO3, HClO 3) ZnO, HClO4, MgO
2) KCl,SO2,CO2 4) FeCl3, ZnO, Mn2O7

11.Համապատասխան պայմաններում հետևյալ զույգերից մի քանիսի նյութերը փոխազդում են.
ա) Zn և FeCl2, բ) Fe և ZnCl2, գ) Cu և AgNO3, դ) CuO և HNO3,ե) CuSO4 և Fe:

12.Որքա՞ն է տեղակալման ռեակցիաներում ստացվող բարդ նյութերի
հարաբերական մոլեկուլային զանգվածների գումարը.
1) 392 2) 480 3) 476 4) 264

13.NaOH, H2SO4, Al(OH)3, Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3 միացություններից մի քանիսը հնարավոր է ստանալ համապատասխան օքսիդի և ջրի միացումով: Որքա՞ն է հնարավոր ռեակցիաների հավասարումների գործակիցների գումարը.
1) 10 2) 25 3) 4 4) 6

14.Միացություններում +6 օքսիդացման աստիճան ցուցաբերող քիմիական տարրի առաջացրած 0,875 գ զանգվածով երկհիմն թթվի քայքայումից գոյացել է 0,812 գ այդ թթվին համապատասխանող օքսիդ: Որքա՞ն է թթվի մոլային զանգվածը (գ/մոլ).
1) 250 2) 210 3) 162 4) 98

15.Թթվածնի քանի՞ ատոմ է պարունակում 1,02 գ ալյումինի օքսիդը.
1) 1,806 . 10^21 2) 0,03 3) 0,01 4) 1,806 . 10^22

m(Al2O3)=0.00102կգ=1.02 գ
Գտնել N(O)

М(Al2O3)=102գ/մոլ
n(Al2O3)=m/M=1.02/102=0.01 մոլ
Ըստ Al2O3-ի բանաձևի այն ունի 3 մոլ O-ի ատոմ և 2 մոլ Al-ի ատոմ
N(O)=6,02×10^23×(3×0.01)=0.03×6,02×10^23=0.1806×10^23=1.806×10^22

16.7,8 գ զանգվածով կալիումը լուծել են 48,4 գ ջրում: Որքա՞ն է նյութի զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում.
1) 20 2) 80 3) 25 4) 65

17.Որքա՞ն է երկաթի օքսիդի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը, եթե դրա 19,68 գ զանգվածով նմուշը մինչև մետաղ վերականգնելու համար ծախսվել է 8,2656 լ (ն.պ.) ծավալով ջրածին.
1) 72 2) 160 3) 23 4) 104

Գտնել Mr(Fe2O3),եթե՝
Mr(Fe2O3)=56×2+16×3=112+48=160

18.Ծծմբական և ազոտական թթուներ պարունակող 945 գ զանգվածով ջրային լուծույթին ավելցուկով բարիումի քլորիդ ավելացնելիս անջատվել է 116,5 գ նստվածք: Նստվածքի անջատումից հետո մնացած լուծույթը չեզոքացնելու համար ծախսվել է 100 գ նատրիումի հիդրօքսիդ:

ա) Որքա՞ն է ազոտական թթվի զանգվածային բաժինը (%) ելային լուծույթում:
բ) Որքա՞ն է ելային լուծույթում ծծմբական թթվի զանգվածը (գ):

19.Պարբերական համակարգի գլխավոր ենթախմբերի տարրերից մեկի բարձրագույն օքսիդի մոլային զանգվածը 108 գ/մոլ է, իսկ այդ օքսիդում թթվածնի զանգվածային բաժինը 74 % է:

ա) Որքա՞ն է այդ տարրի ջրածնային միացության մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
բ) Ի՞նչ զանգվածով (գ) թթու կառաջանա այդ օքսիդի մեկ մոլը ջրում լուծելիս: