Իրավաբանական անձ

Իրավաբանական անձը օրենքով սահմանված կարգով գրանցված կազմակերպություն է, ընկերություն, այն տիրապետում կամ շահագործում է առանձին գույք և պատասխանատվություն է կրում այս գույքի նկատմամբ իր պարտավորությունների համար, կարող է իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ և կրել պարտավորություններ,դատարանում հանդե գալ որպես հայցվոր կամ պատասխանող ։

Իրավաբանական անձիք լինում են երկու տեսակի ՝ առևտրային և ոչ առևտրային ։

•Առևտրային են համարվում շահույթ ստանալու համար ստեղծված կազմակերպությունները։
Առևտրային հանդիսացող իրավաբանական անձիք կարող են ստեղլվել տնտեսական ընկերությունների և ընկերությունների ձևով։

•Ոչ առևտրային են համարվում այն կազմակերպությունները որոնք շահույթ չեն հետապնդում։
Ոչ առևտրային կազմակերպություն համարվող իրավաբանական անձիք կարող են ստեղծվել հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, իրավաբանական անձանց միությունների, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ ձևով։

Իրավաբանական անձը պետք է ունենա ինքնուրոյն հաշվեկշիռ։

Կոպերատիվները՝ կախված իրենց գործունեության բնույթից կարող են լինել առևտրային կամ ոչ առևտրային կազմակերպություններ։


Իրավաբանական անձի ստեղծումը

Իրավաբանական անձի հիմնադիրները կնքում են պայմանագիր,որով որոշում ն իրավաբանական անձի հիմնադրման համար համատեղ գործունեության կարգը,իրավաբանական անձին իրենց գույքը հանձնելու և նրա կառավարմանն իրենց մասնակցության պայմանները։

Պայմանագրի հիմնման վրա մշակում եմ ստեղծվող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s