Քիմիա դասարանական 09/04/19

Դասակարգել՝ CuO,H2SO4,Fe(OH)3,BaCl2,P2O5,HNO3,CaCo3,ZnO,Zn(OH)2,ZnSO4,H3PO4

Օքսիդ-CuO,P2O5,ZnO

Թթու-H2SO4,HNO3,H3PO4

Հիմք-,Fe(OH)3, Zn(OH)2

Աղ-BaCl2,CaCo3,ZnSO4

Կազմել՝

Կալցիումի ֆոսֆատ-Ca3(Po4)2

Ալյմինիումի սուլֆատ-Al2(So4)3

Մագնեզիումի նիտրատ-3Mg(No3)2

Նատրիումի կարբոնատ-Na2Co3

Երկաթի (III) քլորիդ-Fe(Cl)3

Կազմել ռեակցիաների տեսակները՝

WO3+H2=3H2O+W-տեղակալման

2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+H2-տեղակալման

2 H2O=2H2+O2 քայքայման

3Ba(OH)2+2H3Po4=Ba3(PO4)3+6H2O-չեզոքացման

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O-փոխանակման

Թթվածնի անձնագիրը

Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը-O
Քիմիական բանաձևըO2
Հարաբերական ատոմային զանգված՝ Ar-16
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr-32
Իզոտոպները-16,17,18
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը, պարբերությունը, խումբը2-րդ պարբերություն,5-րդ խումբ,կարգաթիվը 8, գլխավոր խումբ
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը-(8p,8n)8e
Վալենտականությունը, օքսիդացման աստիճանը- Օքսիդացում-0,-2,-1,+1,+2, վալենտականություն 2
Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը16×1,66×10-27կգ=2,656×10-26կգ

Թթվածնի ալոտրոպիկ տարաձեվություններ(Ալոտրոպյան այն երևույթն է ,որի ժամանակ մի տարրը առաջացնում է միքանի պարզ նյութեր) O2,O3

Քիմիա տնային առաջադրանքներ 22/10/18

Լրացուցիչ առաջադրանքներ
1.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2 աղյուսակում և անվանում`
Մետաղներ-Fe,Al
Ոչմետաղներ-S,P,Cl2,
Օքսիդ-SO2,BaO,Al2O3,Fe2O3,CaO
Թթու-HCl,H2CO3,H2SO4,HNO3,MgO
Հիմք-Ba(OH)2,Al(OH)3
Աղ-NaCl,KNO3,CaCO3,Mg(NO3)2
2.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`
Կալիումի կարբոնատ-K2CO3
Մագնեզիումի ֆոսֆատ Mg3(PO4)2
Ալյումինի սուլֆատ Al2(SO4)3
Բարիումի սիլիկատ BeO3Si
Երկաթի(ii) ֆոսֆատ Fe2So4
Երկաթի (iii)սուլֆատ Fe3So4
Ցինկի քլորիդ ZnCl2
Կալցիումի ֆոսֆատ Ca3(PO4)2
Մագնեզիումի նիտրատ Mg(NO3)2
3.Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն`-2 :
Թթուները այն բարդ նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի մեկ ատոմներից և երկու :

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Նյութը դա տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է ,խիստ որոշակի կառուցվածքով ,բաղադրությամբ,հատկություններով և զանգվածով օժտված:Բոլոր մետաղները բացի սնդիկից պինդ են ,ունեն փայլ,պլաստիկ են,ունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն ,նրանք վերջին շերտում ունեն չորսից քիչ էլեկտրոն,շերտը ավարտելու համար կորցնում են իրենց էլեկտրոնները,առաջացնելով դրական իոններ ,մետաղները նաև ունեն մետաղական կապ:Ոչ մետաղները եթե պինդ են ապա փխրուն են ,մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են ,չունեն փայլ,չունեն ջերմա և էլեկտրահաղորդականություն,վերջին շերտում ունեն չորսից շատ էլեկտրոններ,շերտը ավարտելու համար ձգում են պակաս էլեկտրոնները ,և առաջացնում բացասական իոններ :

Օքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից ,որոնցից մեկը թթվածինն է:Թթվածինը օքսիդներում ունի -2 աստիճան ,բացի ջրածնիպերեոքսիդում ,որտեղ O-ն -1 աստիճան է ,և ֆտորի հետ ,որտեղ +2 աստիճան է :

Թթուներ են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են ջրածնի մեկ կամ միքանի ատոմներից և թթվային մնացորդից :

HCl-քլորիդ-աղաթթու

HNO3-ազոտական

H2CO3-ածխաթթու

H2SO4-ծծմբական

H3PO3-ֆոսֆորական

Աղեր են կոչվում այն բարդ նյութերը ,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից ,և թթվային մնացորդից :

Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների մոդելների հավաքում

Գործնական աշխատանք.՝Տարբեր քիմիական կապերով մոլեկուլների և բյուրեղացանցերի մոդելների հավաքում և քիմիական միացությունների բանաձևերի կազմում ըստ ատոմների վալենտականության:

1.Ներքոբերյալ նյութերում որոշեք քիմիական կապերի տեսակները, լրացրեք աղյուսակ1,նյութերը դասակարգեք պարզ և բարդերի ,անվանեք և լրացրեք աղյուսակ 2.:

H2, HCl, O2, H2O, N2, NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe

Աղյուսակ 1.

Ոչ բևեռային- H^2 ,O^2,N^2,P^4,S^8

Բևեռային կովալենտ- HCI ,H^2O,NH^3,CH^4

Իոնային-NaCl

Մետաղներ-Fe

Աղյուսակ 2.

Պարզ նյութեր-H^2,O^2,N^2,P^4,S^8,Fe

Բարդ նյութեր-HCI,H^2O,NH^3,CH^4,NaCl

Քիմիա. Հարցեր կրկնողության համար

Հարցեր կրկնողության համար

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը ,նրանց կառուցվածքը,բաղադրությունը ,կիրառումը :Բնագիտական գիտություննրից են ՝ քիմիան,ֆիզիկան ,կենսաբանությունը ,աշխարհագրությունը ,էկոլոգիան,աստղագիտությունը :
Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Մեզ ջրջապատող բոլոր իրերը մարմիններ են ,օրինսկ ՝սեղանը ,աթոռը,համսկարգիչը ,տետրը և այլն:

Այն ինչից ,որ պատրաստված են մարմինները կոչվում են նյութեր ,օրինակ ՝ երկաթ,փայտ ,ոսկի ,պղինձ և այլն :
Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Պարզ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են մեկ տարրից ,օրինակ ՝ թթվածինը ,ազոտ ,ծծում ,երկաթ և այլն :

Բարդ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են երկու կամ ավել տարրերից,օրինակ ՝ ջուրը ,ածխաթթու գազը և այլն :
Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ

Քիմիական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ փոխվում է նյութ բաղադրությունը ,մի նյութից առաջանում է երկու կամ ավելի նյութեր ,օրինակ ՝երկաթի ժանգոտելը ,վառելիքի այրվելը քիմիական երևույթներ են :

Ֆիզիկական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ չի առաջանում նոր նյութ ,այլ փոփոխվում է նրա ձևը ,չափսը ,վիճակը ,օրինակ ՝ մոմի հալչելը ,անձրևի գալը ,ձայնի արձագանքումը ֆիզիկական երևույթներ են :
Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը նյութի անբաժանելի մասն է:Ատոմ բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի :Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և`- մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : Ատոմները միանալիս առաջացնում են մոլեկուլներ :

Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին :

Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Գոյություն ունեն մոլեկուլային, ատոմային և իոնաին կառուծվածքով նյութեր:;

Մոլեկուլները, դրանք նյութի փոքրագույն մասնիկներն են, որոնք պահպանում են նյութի հատկությունները:

Մոլեկուլները կազմված են ատոմներից:

Ատոմը հունարենից թարգմանվում է ՝ անբաժանելի:

Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ, և մոլեկուլները և ատոմները պահպանվում են, իսկ քիմիական երևույթների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են, բայց ատոմները պահպանվում են, այսինքն ատոմը քիմիապես անբաժանել մասնիկ է:

Նյութի ագրեգատային վիճակը կախված է, ատոմների և մոլեկուլների միջև տարածությունից:

Եվ մոլեկուլները և ատոմները գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ:
Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանգված
Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ.ա.մ.-ից: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է մեկ մոլեկուլի զանգվածը մեծ զ.ա.մ.-ից:
Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը բաժանվեցին երկու հիմնական խմբեր ՝ մետաղներ և ոչմետաղներ :

Այս դասակարգումը թերի էր ,որովհետև գտնվեցին տարրեր ,որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ :

Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին և հավաքեցին ակտիվ մետաղները,որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ :Ամենակտիվ ,ոչմետաղները կոչվեցին հալոգեններ ,որը թարգմանվում է աղածին:Երրորդ խումբը ազնիվ կամ իներտ գազերն են ՝հելիում,նոն,արգոմ,կրիպտոն և այլն…

Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերության համարը ցույց է տալիս էլեկտրոնային շերտերի թիվը միջուկից կան տարածություներ, որտեղ էլեկտրոների գտնվելու հավանականությունը մեծ է այդ տարածություները էլեկտրոնային շերտեր: Եթե տարը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում ապա խմբի համարը ցույց է տալիս էլեկտրոների թիվը վերջի շերտում :

Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը

Կարգաթիվը ցույց է տալիս պրոտոնների, էլեկտրոնների թիվը և նեյտրոնների լիցքը:
Խմբեր,ենթաղմբեր,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Խմբերը ուղղաձիգ շարքեր են:Կա ութը խումբ:
Տարրի բնութագրումը ըստ պարբերական համակարգի

Օրինակ ֆոսֆորը

Քիմիական նշանը P

Հարաբերական ատոմային զանգվածը 30,974

Կարգաթիվը 15

Դիրքը ՝3-րդ պարբերություն, 5-րդ խումբ,գլխավոր ենթախումբ
Օքսիդացման աստիճան,վալենտականություն
Եթե նյութի էլեկտրոնային թաղանթի վերջին շարքի էլեկտրոնների քանակը փոքր է 4-ից, այն ընդունում է նոր էլեկտրոններ։ Եթե այն մեծ է 4-ից, ապա այն կորցնում է այնքան էլեկտրոն, մինչև քանակը հասնում է 4-ի։ Եթե կորցնում է, օքսիդացման աստիճանը դառնում է դրական, եթե վերնում է՝ բացասական։
Օրինակ վերցնենք թթվածինը։ Թթվածնի էլեկտրոնային թաղանթի վերջին շերտում կա 6 էլեկտրոն, հետևաբար կկորցնի 2 էլեկտրոն։ Հիմա օքսիդացման աստիճան կլինի +2, քանի որ այն ունի 2 հատ շատ պրոտոն, քան էլեկտրոն։

Կրկնողություն քիմիայից

Ինչ է ուսումնասիրում քիմիան,ինչ բնագիտական գիտություններ գիտեք

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերը ,նրանց կառուցվածքը,բաղադրությունը ,կիրառումը :Բնագիտական գիտություննրից են ՝ քիմիան,ֆիզիկան ,կենսաբանությունը ,աշխարհագրությունը ,էկոլոգիան,աստղագիտությունը :
Մարմին,նյութ,բերել օրինակներ

Մեզ ջրջապատող բոլոր իրերը մարմիններ են ,օրինսկ ՝սեղանը ,աթոռը,համսկարգիչը ,տետրը և այլն:

Այն ինչից ,որ պատրաստված են մարմինները կոչվում են նյութեր ,օրինակ ՝ երկաթ,փայտ ,ոսկի ,պղինձ և այլն :
Պարզ և բարդ նյութեր,բերել օրինակներ

Պարզ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են մեկ տարրից ,օրինակ ՝ թթվածինը ,ազոտ ,ծծում ,երկաթ և այլն :

Բարդ նյութերը այն նյութերն են ,որոնք կազմված են երկու կամ ավել տարրերից,օրինակ ՝ ջուրը ,ածխաթթու գազը և այլն :
Ֆիզիկական,քիմիական երևույթներ,բերել օրինակներ

Քիմիական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ փոխվում է նյութ բաղադրությունը ,մի նյութից առաջանում է երկու կամ ավելի նյութեր ,օրինակ ՝երկաթի ժանգոտելը ,վառելիքի այրվելը քիմիական երևույթներ են :

Ֆիզիկական երևույթները այն երևույթներն են ,որոնց ժամանակ չի առաջանում նոր նյութ ,այլ փոփոխվում է նրա ձևը ,չափսը ,վիճակը ,օրինակ ՝ մոմի հալչելը ,անձրևի գալը ,ձայնի արձագանքումը ֆիզիկական երևույթներ են :
Սահմանել մոլեկուլ,ատոմ հասկացողությունները,ատոմի բաղադրությունը

Ատոմը նյութի անբաժանելի մասն է:Ատոմ բառը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է անբաժանելի :Ֆիզիկական երևույթների ժամանակ ,և` ատոմները , և`- մոլեկուլները պահպանվում են , իսկ քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մոլեկուլները քայքայվում են , իսկ ատոմները պահպանվում են : Դրա համար ատոմը քիմիապես անբաժանելի մասնիկ է : Ատոմները միանալիս առաջացնում են մոլեկուլներ :

Ատոմները կազմված են միջուկից :Միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններից :Միջուկի շուրջը պտտվում են բացասական էլեկտրոնները:Ատոմը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է ,որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը հավասար է :Պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը միշտ հավասար են ,և հավասար են տարրի կարգաթվին :

Ինչ ատոմամոլեկուլային տեսության կետեր գիտեք

Հարաբերական ատոմային,մոլեկուլային զանգված
Հարաբերական ատոմային զանգվածը ցույց է տալիս, թե մեկ ատոմի զանգվածը քանի անգամ է մեծ զ.ա.մ.-ից: Հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է մեկ մոլեկուլի զանգվածը մեծ զ.ա.մ.-ից:

Տարրերի առաջին դասակարգումը,ինչպես է ստեղծվել պարբերական համակարգը

Բոլոր տարրերը բաժանվեցին երկու հիմնական խմբեր ՝ մետաղներ և ոչմետաղներ :

Այս դասակարգումը թերի էր ,որովհետև գտնվեցին տարրեր ,որոնք ունեին և մետաղական և ոչ մետաղական հատկություններ :

Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին և հավաքեցին ակտիվ մետաղները,որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ :Ամենակտիվ ,ոչմետաղները կոչվեցին հալոգեններ ,որը թարգմանվում է աղածին:Երրորդ խումբը ազնիվ կամ իներտ գազերն են ՝հելիում,նոն,արգոմ,կրիպտոն և այլն…

Պարբերություններ,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը
Կարգաթիվ,ինչ է ցույց տալիս տարրի կարգաթիվը

Կարգաթիվը ցույց է տալիս պրոտոնների, էլեկտրոնների թիվը և նեյտրոնների լիցքը:

Տնային առաջադրանք քիմիայից 12/04/18

13-Ալյումին-Al

3-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և գլխավոր ենթախումբ

13-27-13=14 նեյտրոն
89-Ակտինիում-Ac

7-րդ պարբերություն , 3-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
227-89= 138 նեյտրոն
41-Նիոբիում -Nb

5-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  երկրորդական ենթախումբ
93-41=52 նեյտրոն
7-Ազոտ-N

Առաջին պարբերություն , 5-րդ խումբ և գլխավոր  ենթախումբ
14-7=7 նեյտրոն
33-Արսեն-As

4-րդ պարբերություն , 5-րդ խումբ և  գլխավոր ենթախումբ
75-33=42 նեյտրոն